مقاله ارزیابی مقاومت به خشکی عملکرد علوفه اکسشنهای گونه Festuca arundinacea با استفاده از شاخصهای مقاومت به خشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات مرتع و بیابان ایران از صفحه ۱۸۲ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی مقاومت به خشکی عملکرد علوفه اکسشنهای گونه Festuca arundinacea با استفاده از شاخصهای مقاومت به خشکی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Festuca arundinacea
مقاله عملکرد علوفه
مقاله مقاومت به خشکی
مقاله اکسشن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرشادفر محسن
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری علی اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: فرشادفر عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: صفری هوشمند

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاومت به خشکی، عملکرد علوفه ۳۶ اکسشن از گونه Festuca arundinacea در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در دو محیط آبی و دیم مورد ارزیابی قرار گرفت. وجود تنوع معنی دار ((p<0.01 در بین دو محیط تنش و بدون تنش و همچنین در بین ژنوتیپ های مورد بررسی برای عملکرد علوفه خشک مشاهده گردید. نتایج بدست آمده از مقایسه میانگین عملکرد علوفه خشک محیط تنش و آبی نشان داد که اکسشنهای ۶ (اصفهان)، ۷ (اصفهان)، ۱۵ (توانکش)، ۲۵ (استرالیا)، ۲۶ (آمریکا) و ۳۱ (استرالیا) برتر بودند. با استفاده از عملکرد علوفه خشک دو محیط آبی و دیم شاخصهای حساسیت به تنش، تحمل به خشکی، بهره وری متوسط، تحمل به تنش، میانگین هارمونیک و میانگین هندسی بهره وری برای ژنوتیپ ها محاسبه شد. البته تنوع معنی دار ( (p<0.01در بین اکسشنها با توجه به تجزیه واریانس شاخصهای مقاومت به خشکی مشاهده شد. مولفه اول و دوم بدست آمده از تجزیه به مولفه های اصلی به ترتیب ۶۱٫۵ و ۳۷٫۷ درصد از تنوع موجود در بین اکسشنها برای شاخصهای مقاومت به خشکی را توجیه نمودند. شاخصهای بهره وری متوسط، تحمل به تنش، میانگین هارمونیک و میانگین هندسی بهره وری به همراه عملکرد دو محیط تنش و بدون تنش بیشترین سهم را در مولفه اول داشتند. همچنین این چهار شاخص با عملکرد دو محیط تنش و بدون تنش همبستگی مثبت و معنی دار نشان دادند، و بر همین اساس اکسشنهای ۶ (اصفهان)، ۷ (اصفهان)، ۳۱ (استرالیا) و ۲۶ (آمریکا) بیشترین مقاومت به خشکی را نشان دادند. نتایج تجزیه خوشه ای نیز نتایج بدست آمده را تایید نمود.