مقاله ارزیابی مقاومت به بیماری آتشک و نشانگرهای وابسته به آن در برخی ارقام گلابی اروپایی و آسیایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۶۵۹ تا ۶۷۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی مقاومت به بیماری آتشک و نشانگرهای وابسته به آن در برخی ارقام گلابی اروپایی و آسیایی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلابی
مقاله بیماری آتشک
مقاله ارقام مقاوم
مقاله نشانگرهای مولکولی
مقاله شاخص حساسیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرفانی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: عبادی علی
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحی مقدم محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ارزانی کاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیماری آتشک یکی از بیماری های مخرب درختان میوه دانه دار است که توسط باکتریErwinia amylovora  ایجاد می شود. هدف از این تحقیق، تعیین سطح مقاومت و مقایسه آن در سی رقم گلابی اروپایی و آسیایی با مایه زنی ترکیبی از چهار سویه باکتری E. amylovora بود. بررسی آلودگی سرشاخه ها ۳، ۶، ۹، ۱۲ و ۱۸ روز بعد از مایه زنی با باکتری انجام و ارزیابی مقاومت بر اساس صفت سرعت پیشرفت نکروز و شاخص حساسیت واریته ای (.I.V.S) که به صورت نسبت طول منطقه نکروزه شده به طول کل شاخه بود محاسبه شد. نتایج بررسی مقاومت به بیماری آتشک، تفاوت معنی داری را در بین ارقام گلابی نشان داد. ارقام مختلف گلابی سطوح مختلفی از مقاومت را در برابر این بیماری از ۰٫۴% تا ۱۰۰% از خود نشان دادند. در این مطالعه ارقام به چهار گروه از خیلی حساس تا مقاوم دسته بندی شدند. پیشرفت بیماری در ارقام خیلی حساس ۸۱ تا ۱۰۰%، در ارقام حساس ۵۱ تا ۸۰%، ارقام نیمه مقاوم ۱۱ تا ۵۰% و ارقام مقاوم صفر تا ۱۰% بود. سه رقم درگزی، هراسوییت و نطنزی به عنوان ارقام مقاوم، چهارده رقم نیمه مقاوم، ده رقم حساس و سه رقم محمد علی، دوشس و KS6 به عنوان ارقام خیلی حساس شناسایی شدند. نتایج به دست آمده از آغازگرهای تخصصی وابسته به بیماری آتشک با آغازگر RLG1 و CH02c02b آلل مقاومت به بیماری آتشک را در رقم درگزی و برخی دیگر از ارقام مورد مطالعه شناسائی کرد.