مقاله ارزیابی مشخصه های خشکسالی اقلیمی در منطقه لارستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در برنامه ریزی منطقه ای از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی مشخصه های خشکسالی اقلیمی در منطقه لارستان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشکسالی
مقاله شاخص خشکسالی
مقاله خشکسالی اقلیمی
مقاله لارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرم بخت احمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مشیری سیدرحیم
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشکسالی از جمله واقعیت های انکارناپذیر اقلیمی ایران محسوب می شود و بدون توجه به آن، هرگونه برنامه ریزی و آینده نگری به شکست منجر خواهد شد. تحلیل خشکسالی و شناخت ویژگی های آن می تواند برنامه ریزان را در مواجهه با بحران های ناشی از آن یاری دهد. در تحقیق حاضر، شهرستان لارستان واقع در استان فارس به عنوان منطقه مطالعاتی انتخاب، و برای بررسی ویژگی های خشکسالی از داده های بارندگی ۱۹ ایستگاه در دوره آماری ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۲ استفاده شد. هدف آن بوده است که با استفاده از شاخص های SPI، CZI، ZSI و RDI به شناخت ویژگی های مختلف خشکسالی منطقه پرداخته شود. پس از تحلیل آماری داده ها مشخص گردید که دوام خشکسالی بر حسب ZSI بیش از سایر شاخص هاست. همچنین، شاخص SPI سختی بیشتری را نمایان می سازد. در مقیاس ماهانه،SPI مشخصه شدت را بیش از شاخص های دیگر نمایان می سازد، اما در مقیاس سالانه، حساسیت RDI نسبت به مشخصه شدت بیش از شاخص های دیگر است.