مقاله ارزیابی مراحل رشد، خواص فیزیولوژیک و کیفی دانه ارقام پیشرفته کلزای زمستانه (.Brassica napus L) در اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۵ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی مراحل رشد، خواص فیزیولوژیک و کیفی دانه ارقام پیشرفته کلزای زمستانه (.Brassica napus L) در اراک
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله رقم
مقاله خصوصیات زراعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزادمرزآبادی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوی راد معرفت
جناب آقای / سرکار خانم: فرجی سکینه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این آزمایش در سال زراعی ۱۳۸۹-۱۳۹۰ در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اراک در واقع در عرض جغرافیایی ۳۴ درجه و ۵ دقیقه شمالی و طول جغرافیایی ۴۹ درجه و ۴۲ دقیقه شرقی و ارتفاع ۱۷۷۵ متر از سطح دریا و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل ۷ رقم پیشرفته کلزا به همراه رقم Okapi به عنوان شاهد بود. هر کرت شامل چهار ردیف ۶ متری به فواصل ۳۰ سانتی متر از یکدیگر بودند. در طی اجرای آزمایش صفات مهم زراعی از قبیل تعداد روز تا شروع و خاتمه گلدهی، طول دوره گلدهی، تعداد روز تا رسیدگی، طول دوره رسیدگی، ارتفاع بوته، تعداد شاخه های فرعی، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، درصد روغن و پروتئین دانه، عملکرد بیولوژیک، ساخص برداشت، عملکرد روغن در هکتار برآورد گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد ارقام مختلف کلزا از نظر تمامی صفات اندازه گیری شده تفاوت های معنی دار داشتند. در این تحقیق رقم ES Betty بالاترین عملکرد دانه (۵۶۹۹ کیلوگرم در هکتار)، تعداد خورجین در بوته، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، درصد روغن دانه و عملکرد روغن در واحد سطح را نشان داد. در این مطالعه رقم Okapi کمترین عملکرد دانه (۳۱۴۴ کیلوگرم در هکتار)، تعداد خورجین در بوته و وزن هزار دانه را داشت. همچنین هبستگی مثبت و معنی داری بین عملکرد دانه و برخی صفات نظیر تعداد خورجین در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت وجود داشت.