مقاله ارزیابی مدیریت دانش فردی مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی مدیریت دانش فردی مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت دانش
مقاله مدیران
مقاله دانشگاه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: باقری امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از جمله مهارت ها و توانمندی های ضروری مدیران در جامعه دانش بنیان، مهارت های مدیریت دانش فردی است. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی مدیریت دانش فردی مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده است.
روش بررسی: روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، اداری و مالی و مدیران گروه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ بود. بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده، ۹۱ نفر از مدیران دانشگاه علوم پزشکی انتخاب و مورد سنجش قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده، مقیاس مدیریت دانش فردی محقق ساخته است. روایی آن بر اساس روش تحلیل صوری و تحلیل گویه و پایایی آن به واسطهCronbach’s alpha  با نمره کل (۰٫۹۳) مورد سنجش و تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و Repeated measure anlysis of variance و Multivariate analysis of variance استفاده شده است.
یافته ها: مدیران دارای سطح متوسطی از مهارت های مدیریت دانش فردی بودند. تفاوت معنی داری بین ابعاد مدیریت دانش فردی وجود داشت (۰٫۰۰۰۱>P، f=96.63). همچنین، بالاترین میانگین مولفه مدیریت یادگیری خویشتن ۱۹ و پایین ترین میانگین مولفه شبکه همیاران دانشی ۱۴٫۳۷ و مهارت های کاوشگری ۱۴٫۳۰ به دست آمد. در مقایسه میان مولفه های جمعیت شناختی، جنسیت (۰٫۰۱>P، ۲٫۵=f) و نوع سازمان (دانشکده، سازمان مرکزی) (۰٫۰۱>P، f=2.5) تفاوت معنی داری یافت شد ولی در سایر مولفه ها تفاوت معنی داری وجود نداشت.
نتیجه گیری: از آن جا که مهم ترین وظیفه مدیران دانشگاهی در کنار سایر وظایف، تصمیم گیری در زمینه فرایند یاددهی-یادگیری و مسایل آموزشی و پژوهشی است و از سویی، آن ها به عنوان اعضای هیات علمی نیز فعالیت می کنند، بر این اساس، برخورداری از مهارت های مدیریت دانش فردی و همچنین مدیریت یادگیری خویشتن ضروری است.