مقاله ارزیابی مدل های تجربی رقابت در پیش بینی کاهش عملکرد ارقام گندم (.Triticum aestivum L) در تداخل با علف هرز چاودار وحشی (Secale cereale) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات غلات از صفحه ۶۹ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی مدل های تجربی رقابت در پیش بینی کاهش عملکرد ارقام گندم (.Triticum aestivum L) در تداخل با علف هرز چاودار وحشی (Secale cereale)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم علف هرز
مقاله رگرسیون
مقاله سطح برگ نسبی
مقاله کارایی مدل
مقاله وزن خشک نسبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتیان بیژن
جناب آقای / سرکار خانم: کافی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند گودرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی مدل های تجربی رقابت در پیش بینی کاهش عملکرد گندم، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ در مزرعه نمونه شهرستان درگز انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل چهار رقم گندم (سایسون، الوند، چمران و سپاهان) و تراکم های علف هرز چاودار وحشی در پنج سطح ۰، ۲۰، ۴۰، ۶۰ و ۸۰ بوته در مترمربع بود. علف هرز چاودار وحشی موجب کاهش عملکرد بیولوژیک و دانه ارقام گندم مورد مطالعه شد. ارقام گندم از نظر کاهش صفات عملکرد بیولوژیک و دانه در تداخل با چاودار وحشی واکنش یکسانی نداشتند. بیشترین و کمترین شیب اولیه کاهش صفات عملکرد بیولوژیک و دانه (پارامتر I) به ترتیب در ارقام چمران (۶٫۱۹ و ۱۳٫۱۲ درصد) و سپاهان (۱٫۲۴ و ۲٫۶۲ درصد) به دست آمد. اثر رقابت چاودار وحشی بر عملکرد بیولوژیک ارقام گندم کمتر از عملکرد دانه آنها بود. ضرایب خسارت نسبی به دست آمده در مدل های یک و دو پارامتری مبتنی بر سطح برگ و وزن خشک نسبی علف هرز حاکی از قدرت رقابت بالای چاودار وحشی نسبت به ارقام گندم بود. مدل های مبتنی بر سطح برگ نسبی و وزن خشک نسبی علف هرز چاودار وحشی نسبت به مدل کاهش عملکرد-تراکم کارایی بالاتری در پیش بینی کاهش عملکرد دانه ارقام گندم داشتند. کمترین مجذور میانگین مربعات خطای رگرسیون بین مقادیر مشاهده شده و پیش بینی شده در مدل های دو پارامتری سطح برگ و وزن خشک نسبی علف هرز به دست آمد. با توجه به سهولت تعیین وزن خشک نسبت به سطح برگ، به نظر می رسد مدل دو پارامتری وزن خشک نسبی اولیه علف هرز مدل مطلوبی جهت پیش بینی کاهش عملکرد گندم است.