مقاله ارزیابی مدل درختی M5 و دو مدل تجربی مبتنی بر دمای هوا برای برآورد تابش خورشیدی با استفاده ازLST در یک اقلیم نیمه خشک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در حفاظت منابع آب و خاک از صفحه ۷۵ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی مدل درختی M5 و دو مدل تجربی مبتنی بر دمای هوا برای برآورد تابش خورشیدی با استفاده ازLST در یک اقلیم نیمه خشک
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تابش خورشیدی
مقاله دمای هوا
مقاله MODIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامی فر سعید
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: سیدی حسینی سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: کریم زاد انزابی آذین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تابش خورشیدی از پارامترهای ورودی برای بسیاری از مطالعات شبیه سازی مانند فرآیندهای وابسته به تغییرات آب و هوایی، هیدرولوژی و اکولوژی است. مدل های پیشنهادی به منظور برآورد این پارامتر به علت این که از داده های هواشناسی از نوع مکانی نقطه ای استفاده می کنند، برآورد نقطه ای از مقدار تابش ارائه می کنند. در این پژوهش، دو مدل تجربی هارگریوز-سامانی و محمود-هابرد که مبتنی بر داده های دمای هوا هستند، با ورودی داده های روزانه LST (دمای سطح زمین) محصولات MOD11A1 وMYD11A1 سنجنده مودیس به جای دمای هوا، برای تخمین تابش خورشیدی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های روزانه تابش خورشیدی ایستگاه سینوپتیک اهواز واقع در استان خوزستان در دو سال متوالی (سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷) به عنوان داده های واقعی استفاده شد. نتایج حاصل از اعتبار سنجی نشان داد که مدل هارگریوز-سامانی با ورودی LST محصولات MOD11A1 و مدل محمود-هابرد با ورودی LST محصولات MYD11A1 به ترتیب دارای بیشترین و کمترین دقت در برآورد تابش خورشیدی هستند. برای این مدل ها، شاخص های آماری R2 و RMSE به ترتیب۰٫۸۳، (MJ m-2 d-1) 2.46، ۰٫۷۹ و (MJ m-2 d-1) 4.09 بدست آمد. برای مدل هارگریوز سامانی همچنین، با استفاده از مدل درختی M5 دو مدل (RS-M5-1 و RS-M5-2) مبتنی بر داده هایLST محصولات MOD11A1 مودیس متغیرهای جغرافیایی تدوین و نتایج حاصل از آن ها با نتایج مدل های تجربی مقایسه شد. نتایج نشان داد که در مقایسه بین مدل درختیRS-M5-1 و مدل های تجربی با ورودی مشابه، مدل درختی M5 از دقت بیشتری برخوردار است. به طور کلی، مدل درختی RS-M5-2 با ورودی های LST محصولات MOD11A1، ساعت آفتابی حداکثر و واقعی و همچنین تابش فرا زمینی، نسبت به مدل های دیگر دارای دقت بیشتری است. برای این مدل، مقادیر آماره های R2 و NSE به ترتیب برابر ۰٫۸۷ و ۰٫۸۶ و جذر میانگین مربعات خطا برابر ۱۰٫۲۴ درصد برآورد شد.