مقاله ارزیابی محیط داخلی بیمارستان های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی یزد بر اساس مدل شش بعدی وایز بورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت) از صفحه ۵۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی محیط داخلی بیمارستان های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی یزد بر اساس مدل شش بعدی وایز بورد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل وایز بورد
مقاله تحلیل محیط
مقاله ارزیابی درونی
مقاله محیط داخلی
مقاله بیمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری عاطفه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی محمدامین
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی سیما
جناب آقای / سرکار خانم: کشمیری فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تحلیل محیط داخلی سازمان یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری های استراتژیک سازمانی است. لذا مطالعه حاضر با هدف تحلیل محیط داخلی سازمان با استفاده از مدل وایز بورد در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد انجام شده است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی- کاربردی که به صورت مقطعی در سال ۹۱ -۹۰ در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد انجام شد. پرسشنامه مورد استفاده در مطالعه حاضر، پرسشنامه استاندارد تحلیل محیط داخلی وایز بورد بوده که شامل ۳۵ سوال در ابعاد هدف گذاری، رهبری، ساختار سازمانی، هماهنگی، مکانیسم پاداش، ارتباطات درون سازمانی و نگرش نسبت به تغییر است. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به میزان ۰٫۹۳ محاسبه شد. جامعه پژوهش ۳۶۰ نفر از کارکنان بیمارستان های آموزشی علوم پزشکی یزد بودند که به صورت طبقه ای تصادفی در مطالعه وارد شدند. داده ها با استفاده از آزمون های آمار توصیفی (میانگین و t-test) در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: امتیاز بیمارستان های مورد مطالعه در ابعاد هدف گذاری، رهبری، ارتباطات، مکانیسم پاداش، هماهنگی، نگرش نسبت به تغییر و ساختار سازمانی به ترتیب با میانگین ۳٫۳۳±۰٫۳۳، ۳٫۸۰±۰٫۲۶، ۳٫۴۴±۰٫۵۲، ۴٫۴۲±۰٫۴۷، ۳٫۶۰±۰٫۴۸، ۳٫۷۷±۰٫۲۶ و ۳٫۸۳±۰٫۲۱ به دست آمد.
نتیجه گیری: در مجموع می توان گفت اصلاح مکانیسم پاداش دهی و تقویت نگرش مثبت پرسنل به تغییر می تواند به عنوان عوامل موثر در بهبود عملکرد سازمانی تلقی شود.