مقاله ارزیابی مارکرهای قلبی و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم در اسب های با نمونه سرمی مثبت آنفولانزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز) از صفحه ۱۸۰۶ تا ۱۸۱۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی مارکرهای قلبی و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم در اسب های با نمونه سرمی مثبت آنفولانزا
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنفولانزای اسبی
مقاله مارکرهای قلبی
مقاله پارامترهای بیوشیمیایی
مقاله اسب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور علی
جناب آقای / سرکار خانم: عمواوغلی تبریزی بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: خاکپور منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به منظور بررسی تاثیر آلودگی به ویروس آنفولانزای اسبی بر تغییرات الکتروکاردیوگرام، آریتمی های قلبی و سطوح سرمی تروپونین قلبی و فعالیت برخی آنزیم ها در سرم اسب انجام گرفت.بدین منظور از تعداد ۲۰۲ رأس اسب نر در سنین ۳-۱ سال بعد از اخذ الکتروکاردیوگرام و شمارش ضربان قلب، از طریق ورید وداج۲۰ میلی لیتر نمونه خون اخذ شد. با استفاده از کیت الایزا میزان آلودگی به ویروس آنفولانزا بررسی شد.درصد آلودگی سرمی به این ویروس در اسب های تحت بررسی 9.5% (19 رأس) بود و درصد اسب های سالم 90.5% (183 رأس) بود که این اسب ها به ترتیب در دو گروه بیمار و شاهد قرار گرفتند. در کل نمونه های سرمی، میزان فعالیت سرمی پروتئین ساختاری تروپونین I قلبی و فعالیت سرمی آنزیم های کبدی و سطح سرمی پروتئین تام، آلبومین، گلوکز، اوره، کراتینین، کلسترول و تری گلیسیرید اندازه گیری شد و تغییرات الکتروکاردیوگرافی و تعداد ضربان قلب نیز در هر دو گروه بررسی شد. میانگین تعداد ضربان قلب در گروه بیمار افزایش معنی داری داشت (p<0.05) و رخداد آریتمی قلبی نیز به طور معنی داری بیشتر شده بود (p<0.05).تغییر در شکل امواج فقط در مورد کمپلکسQRS معنی دار بود. میانگین سطح سرمی تروپونین قلبی به طور معنی داری افزایش داشت (p=0.023) میزان فعالیت سرمی آنزیم های کبدی به غیر از آلکالن فسفاتاز در بین دو گروه تغییر معنی داری نداشت. میانگین سطح سرمی پروتئین تام و آلبومین در گروه بیمار افزایش معنی داری داشت (به ترتیب p=0.046 و p=0.021). گلوکز و کلسترول سرم در گروه بیمار کمتر از گروه شاهد بود ولی این کاهش غیر معنی-دار بود. میانگین سطح سرمی اوره، کراتینین و تری گلیسیرید در گروه شاهد افزایش غیرمعنی داری داشت. نتیجه نهایی اینکه به دنبال به آلودگی به ویروس آنفولانزا در اسب تغییرات الکتروکاردیوگرافیک ایجاد می شود که این تغییرات بیشتر فیزیولوژیک می باشند و سطح سرمی تروپونین قلبی، پروتئین تام، آلبومین و فعالیت سرمی آنزیم آلکالن فسفاتاز افزایش می یابد.