مقاله ارزیابی کیفیت خدمات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و سنجش رضایتمندی استفاده کنندگان با استفاده از شبکه عصبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات از صفحه ۳۸ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کیفیت خدمات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و سنجش رضایتمندی استفاده کنندگان با استفاده از شبکه عصبی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه عصبی مصنوعی
مقاله EFQM
مقاله آنالیز حساسیت
مقاله مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باب الحوائجی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: امیدوار سپیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: کیفیت خدمات ارائه شده در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بر اساس مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ارزیابی شده و سپس با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، رضایتمندی کاربران از خدمات پیش بینی شده است.
روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش از نوع کاربردی می باشد که به روش پیمایشی و با رویکرد کمی با توزیع پرسشنامه بین نمونه ای از افراد جامعه است که با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی کیفیت خدمات ارائه شده توسط کتابخانه ملی را مورد ارزیابی قرار می دهد و با انجام آنالیز حساسیت موثرترین و کم اثرترین مولفه ها تعیین می شود.
یافته ها: با انجام آنالیز حساسیت در شبکه موثرترین مولفه محصولات و خدمات با میانگین مجذور خطای ۰٫۰۶۱۳ و زیرمولفه روزآمدی اطلاعات با میانگین مجذور خطای ۰٫۱۲۲۵ و کم اثرترین مولفه وفاداری با میانگین مجذور خطای ۰٫۰۰۸۹ و زیرمولفه تمایل به معرفی کتابخانه به سایرین با میانگین مجذور خطای ۰٫۰۱۳۲ تعیین شد.
نتیجه گیری: از نظر کاربران کتابخانه، مولفه محصولات و خدمات مهم ترین مولفه، و وفاداری کم اثرترین مولفه است. برای کاربران روزآمدی اطلاعات در اولویت قرار دارد.