مقاله ارزیابی کاربردپذیری سیستم اطلاعات آزمایشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کاربردپذیری سیستم اطلاعات آزمایشگاه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم های اطلاعات آزمایشگاه
مقاله خطاهای پزشکی
مقاله ارزیابی
مقاله رابط کاربر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقارضایی ژیلا
جناب آقای / سرکار خانم: خواجویی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدیان لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: آقارضایی لاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سیستم های اطلاعات سلامت، قابلیت ارتقای کیفیت مراقبت های بهداشتی و درمانی را دارند. سیستم اطلاعات آزمایشگاه از جمله این سیستم ها می باشد. با وجود فواید این سیستم، مطالعات نشان داده اند که طراحی برخی از آن ها باعث ایجاد مشکلاتی در تعامل کاربران با سیستم گردیده است. هدف این مطالعه، ارزیابی کاربردپذیری این سیستم برای شناسایی این مشکلات بود.
روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقطعی بود که با استفاده از روش ارزیابی هیوریستیک (Heuristic) به بررسی سیستم اطلاعات آزمایشگاه مورد استفاده در ۶۰ بیمارستان کشور پرداخت. این مطالعه از مرداد تا آبان ماه ۱۳۹۱ انجام شد. دسترسی به سیستم در بیمارستان آموزشی باهنر کرمان صورت گرفت. در این ارزیابی، مشکلات کاربردپذیری موجود در قسمت های مختلف سیستم اطلاعات آزمایشگاه (پذیرش سرپایی، پذیرش بستری، دریافت نمونه و جواب دهی) شناسایی گردید و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. داده ها با یک فرم استاندارد طراحی شده بر اساس روش هیوریستیک گردآوری شد. روایی محتوایی فرم توسط سه نفر متخصص انفورماتیک پزشکی تایید شد. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ انجام گرفت.
یافته ها: در این ارزیابی، ۱۶۲ مشکل شناسایی گردید. بیشترین تعداد مشکلات مربوط به مولفه انعطاف پذیری و کارایی و کمترین تعداد، مربوط به مولفه کمک به کاربران در تشخیص، شناسایی و اصلاح خطاها بود. بیشترین تعداد مشکل، مربوط به بخش سرپایی سیستم با ۵۱ مورد و کمترین، مربوط به بخش دریافت نمونه آن با ۲۹ مورد بود.
نتیجه گیری: طراحی بسیاری از سیستم های اطلاعات سلامت موجود، با وجود استفاده گسترده در سطح کشور، دارای مشکلات کاربردپذیری است که می تواند کیفیت تعامل کاربران با سیستم و در نتیجه پیامد مراقبت را تحت تاثیر قرار دهد. رعایت استانداردها و قواعد موجود در طراحی رابط کاربرهای سیستم های اطلاعاتی مانند هیوریستیک های ذکر شده در این مطالعه می تواند باعث کاهش مشکلات گردد.