مقاله ارزیابی کارایی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی یزد با استفاده از رویکرد کمی تحلیل پوششی داده ها (DEA) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۲۱۵ تا ۲۲۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی کارایی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی یزد با استفاده از رویکرد کمی تحلیل پوششی داده ها (DEA)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی کارایی
مقاله رویکرد کمی
مقاله تحلیل پوشش داده ها
مقاله بیمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح زاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی تفتی عارفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: توجه کامل به کارایی بیمارستان به عنوان بزرگترین و پر هزینه ترین واحد عملیاتی نظام سلامت، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بنابراین هدف این مطالعه ارزیابی عملکرد بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی یزد با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بوده است.
روش بررسی: مطالعه حاضر مطالعه ای توصیفی تحلیلی است که در آن از داده های ترکیبی استفاده شده و کارایی کلیه بیمارستان های مذکور طی سال های ۸۸- ۱۳۸۰ مورد تحلیل قرار گرفت. در تعریف متغیرها، تعداد پذیرش بستری، درصد اشغال تخت و تعداد اعمال جراحی به عنوان متغیرهای ستانده و تعداد تخت فعال، تعداد کادر پرستاری، تعداد کادر پزشکی و سایر کارکنان تمام وقت به عنوان متغیرهای نهاده مشخص شده است. جهت اندازه گیری کارایی از نرم افزار Deap 2.1 و جهت تحلیل داده ها از آزمونهای آماری Mann-Whitney و Kruskal-Wallis استفاده شده است.
یافته ها: میانگین کارایی فنی، مدیریتی و مقیاس بیمارستان های مورد مطالعه به ترتیب ۰٫۹۵۸، ۰٫۹۸۶ و ۰٫۹۶۳ محاسبه شد. لذا ظرفیت ارتقاء کارایی فنی به میزان ۵ درصد وجود دارد. همچنین ظرفیت مازاد عوامل تولید و به خصوص مازاد نهاده پرستار مشهود بوده است.
نتیجه گیری: هرچند کارایی بیمارستان های مورد مطالعه در حد مطلوب است، اما مدیران باید برنامه ریزی لازم را در جهت افزایش کارایی انجام دهند. نهایتاً بررسی میزان تاثیرات عواملی از قبیل کیفیت ارائه خدمات و رضایتمندی بیماران بر عملکرد بیمارستان های مذکور شایان توجه می باشد.