مقاله ارزیابی قدرت اولیه گیاهچه در ارقام کانولا (.Brassica napus L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۳۷ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی قدرت اولیه گیاهچه در ارقام کانولا (.Brassica napus L)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرعت رشد نسبی
مقاله قدرت اولیه
مقاله کانولا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی الیاس
جناب آقای / سرکار خانم: لطیفی ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گسترش کانوپی گیاهان زراعی (بر حسب وزن خشک و شاخص سطح برگ) در ابتدای فصل قبل از بسته شدن کانوپی را مرحله رشد نمایی می نامند، که در این مرحله سرعت رشد گیاهچه ها توسط سطح برگ و دریافت نور محدود می شود. ارقامی با قدرت اولیه و سرعت رشد نسبی بالاتر قادرند این مرحله از رشد را با سرعت بیشتری پشت سر گذارند. بنابراین در این تحقیق به بررسی اختلافات بین ارقام کانولا در مرحله رشد نمایی پرداخته شد. این آزمایش در پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بر روی ۹ رقم کانولا صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین ارقام در قدرت اولیه و سرعت رشد نسبی تفاوت وجود داشت. رقم آپشن با وجود وزن خشک گیاهچه، تعداد برگ، سطح برگ و ارتفاع کمتر، سرعت نسبی گسترش سطح برگ و سرعت نسبی رشد گیاهچه بیشتری داشت. رقم پیس رقمی بود که دارای بیشترین تعداد برگ بود و سرعت نسبی ظهور برگ بالایی نیز داشت. ارقام پی اف و اکسل دارای وزن گیاهچه بیشتری در تمام مراحل برداشت بودند. تجزیه کلاستر نیز نشان داد که می توان این ارقام را در ۵ گروه تقسیم بندی کرد. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که بین ارقام از لحاظ قدرت اولیه تنوع وجود دارد و امکان استفاده از اختلافات ژنوتیپی در جهت بهبود قدرت اولیه و بسته شدن سریع تر کانوپی در کانولا وجود دارد.