مقاله ارزیابی قابلیت استفاده سیستم اطلاعات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم از دید کاربران بر اساس استاندارد ایزومتریک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۵۸ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: ارزیابی قابلیت استفاده سیستم اطلاعات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم از دید کاربران بر اساس استاندارد ایزومتریک
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم اطلاعات بیمارستانی
مقاله استاندارد ایزومتریک ۹۲۴۱٫۱۰
مقاله سیستم اطلاعاتی
مقاله قم
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: همتی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: کیال سعید
جناب آقای / سرکار خانم: شمشیری احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ارزیابی، نقش مهمی در توسعه نرم افزارها دارد. در ارزیابی سیستم های اطلاعاتی نیز کیفیت مدنظر قرار می گیرد که به قابلیت استفاده از سیستم، در دسترس بودن، اعتبار، سازگاری و زمان پاسخگویی بستگی دارد. این پژوهش با هدف تعیین میزان قابلیت استفاده سیستم اطلاعاتی با توجه به ۷ اصل قسمت دهم استاندارد ایزومتریک ۹۲۴۱ صورت گرفت.
روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی- مقطعی در سال ۱۳۹۰ روی نمونه گویا کاربران سیستم بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد. جهت بررسی قابلیت استفاده از سیستم های اطلاعات بیمارستانی، از پرسشنامه استاندارد ایزومتریک ۹۲۴۱، قسمت دهم که دارای ۷۵ سوال بود، استفاده گردید. در این پرسشنامه ۷ اصل شامل: تناسب برای انجام وظایف، خودتوصیفی، قابلیت کنترل، تحمل خطا، مناسب بودن برای شخصی سازی، مناسب برای یادگیری و تطابق با انتظارات کاربر مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای تحلیل داده ها و جهت بررسی معیارهای مورد نظر از آزمون توصیفی (میانگین، درصد و فراوانی) استفاده شد.
یافته ها: در این بررسی، میانگین معیارهای میزان تناسب سیستم های اطلاعاتی برای انجام وظیفه ۲٫۸۱ (بیشترین امتیاز)، خودتوصیف کنندگی ۲٫۵۱، قابلیت کنترل ۲٫۶۳، تطابق با انتظارات کاربران ۲٫۶۵، تحمل خطا ۲٫۶۱، مناسب برای شخصی سازی ۲٫۳۹ (کمترین امتیاز) و تناسب برای یادگیری ۲٫۷۰ برآورد شد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه و تحقیقات پیشین، توسعه دهندگان سیستم های اطلاعات بیمارستانی در ایران هنگام طراحی و توسعه نرم افزار بایستی به نیازهای کاربران سیستم توجه کافی نمایند.