مقاله ارزیابی فیتوشیمیایی عصاره گیاه دارویی گزنه (.Urtica dioica L) در منطقه رویشی ارسباران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در کاربرد شیمی در محیط زیست از صفحه ۱۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی فیتوشیمیایی عصاره گیاه دارویی گزنه (.Urtica dioica L) در منطقه رویشی ارسباران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گزنه
مقاله فیتوشیمیایی
مقاله کلروژنیک اسید
مقاله کافومالیک اسید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حکم آبادی اسماء
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخی خانقاه شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی خواص فیتوشیمیایی گیاه دارویی گزنه آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در سه واحد هیدرولوژیک حاجیلر چای، کلیبر چای و مردان قم و با سه منطقه و هر منطقه با سه تکرار در منطقه رویشی ارسباران در سال زراعی ۱۳۹۲ انجام شد که مرتفع ترین منطقه حاجیلر چای و کلیبر چای و کم ترین ارتفاع را مردان قم داشت. خواص فیتوشیمیایی این گیاه شامل کلروژنیک اسید و کلروژنیک اسید + کافومالیک اسید با استفاده از دستگاه HPLS مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اثر حوضه آبریز بر کلروژنیک اسید، کلروژنیک اسید + کافومالیک اسید در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. اثر منطقه بر کلروژنیک اسید، کلروژنیک اسید + کافومالیک اسید در سطح یک درصد معنی دار بود. بیش ترین مقدار کلروژنیک اسید + کافومالیک اسید مربوط به حوزه کلیبر چای و کم ترین مقدار مربوط به حاجیلر چای بود.