مقاله ارزیابی فعالیت ضدقارچی نانوذره اکسید روی بر علیه بیوفیلم کاندیدا دابلینسیس با روش رنگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی جندی شاپور از صفحه ۶۹ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی فعالیت ضدقارچی نانوذره اکسید روی بر علیه بیوفیلم کاندیدا دابلینسیس با روش رنگ
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاندیدا دابلینسیس
مقاله بیوفیلم
مقاله نانوذره اکسید روی
مقاله MTT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیده صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: جوشقانی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در سال های اخیر شیوع بیماری های قارچ های فرصت طلب افزایش چشم گیری یافته است. کاندیدا دابلینسیس یکی از پاتوژن های قارچی معمول کلونیزاسیون و تشکیل بیوفیلم بر روی سطوح و وسایل پزشکی است. هدف از این مطالعه، ارزیابی فعالیت مهاری نانوذره اکسید روی بر علیه تشکیل بیوفیلم توسط کاندیدا دابلینسیس با روش رنگ سنجی MTT می باشد.
روش بررسی: در این بررسی نانوذره اکسید روی با استفاده از روش سل – ژل تهیه گردید، اندازه و نوع ذرات به ترتیب به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و پراش اشعه ایکس(XRD)  تعیین شدند. حداقل غلظت مهارکنندگی از رشد با روش میکروبراث دایلوشن انجام شد. بیوفیلم کاندیدا دابلینسیس (DSY 1024) بعد از ۴۸ ساعت انکوباسیون در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد تشکیل و اثر بازدارندگی نانوذره ZnO، SDS و داروی فلوکونازول به عنوان کنترل مثبت بر روی بیوفیلم کاندیدا توسط احیای نمک تترازولیوم MTT ارزیابی شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون آماری t-test و نرم افزار SPSS تحلیل شد.
یافته ها: نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که حداقل غلظت مهارکننده نانوذره ZnO،SDS  و فلوکونازول به ترتیب: ۹٫۲۵، ۸۰٫۰۲ میکروگرم بر میلی لیتر بودند. قدرت مهارکنندگی چسبندگی بیوفیلم در حضور نانوذره ZnO،SDS  و فلوکونازول، معادل بیش از دو برابر غلظت  MICبرای مهار رشد بیوفیلم کاندیدا دابلینسیس تعیین گردید.
نتیجه گیری: در این مطالعه، سنتز نانوذرهZnO  با روش شیمیایی نشان داد که دارای خاصیت ضد قارچی است. از این رو، می تواند راه کاری جدید جهت پیش گیری از تشکیل بیوفیلم کاندیدا به ویژه بیوفیلم های مرتبط با ابزارهای پزشکی باشد.