مقاله ارزیابی فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی و قابلیت استفاده شکل های مختلف فسفر برای گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris) در تعدادی از خاک های آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب شهری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در علوم و فنون کشت های گلخانه ای از صفحه ۳۹ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی و قابلیت استفاده شکل های مختلف فسفر برای گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris) در تعدادی از خاک های آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب شهری
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لجن فاضلاب
مقاله جز بندی فسفر
مقاله فسفاتاز قلیایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رییسی طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پور علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برای ارزیابی ارتباط بین اجزای مختلف فسفر و آنزیم فسفاتاز قلیایی با شاخص های گیاه لوبیا در ۱۰ نوع خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب شهری از استان چهارمحال و بختیاری، پژوهشی در گلخانه اجرا شد. در ابتدا، نمونه های خاک تهیه شده یک ماه با لجن فاضلاب شهری در نرخی معادل با ۱% وزنی/وزنی خوابانیده شدند. سپس، شکل های مختلف فسفر که شامل فسفر پیوند شده به اکسیدهای آهن و آلومینیوم (NaOH+CB]-P])، فسفر مسدود شده در اکسیدهای آهن (CBD-P) و فسفر در ارتباط با کلسیم (HCl-P)، به روش عصاره گیری مرحله ای اولسن و سامرز تعیین شد. هم چنین، فسفر کل، فسفر آلی (OP) و فسفر باقی مانده (Residual-P) نیز تعیین شدند. فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس، به منظور بررسی شاخص های گیاه لوبیا، یک کشت گلدانی در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در ده نوع خاک اجرا شد. نتایج نشان داد که فراوانی اجزای فسفر عمدتا به صورت زیر کاهش یافت: HCl-P>Residual-P>[NaOH+CB]-P>OP>CBD-P. هم چنین، همبستگی معنی داری بین فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی با جز CBD-P، فسفر آلی و فسفر کل وجود داشت. به علاوه، اجزای NaOH+CB]-P] و HCl-P همبستگی معنی داری با فسفر جذب شده توسط بخش هوایی لوبیا داشتند. به طورکلی، نتایج این تحقیق نشان داد که روش جزءبندی مرحله ای فسفر می تواند ابزار ارزشمندی در تعیین وضعیت فسفر خاک ها و قابلیت دسترسی این عنصر برای گیاهان در خاک های تیمار شده با لجن فاضلاب شهری فراهم کند.