مقاله ارزیابی فرهنگ ایمنی در یکی از پالایشگاه های نفت بر حسب مدل گلر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران (فارسی) از صفحه ۴۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی فرهنگ ایمنی در یکی از پالایشگاه های نفت بر حسب مدل گلر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ ایمنی
مقاله مدل گلر
مقاله پالایشگاه نفت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقدیسی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: علی محمدی ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: یکه فلاح داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ایمنی در شرکت های پالایش نفت به عنوان یک امر مهم در نظر گرفته می شود. این شرکت ها ارتقای فرهنگ ایمنی را از اولویت های کلیدی خود می دانند. لذا این پژوهش با هدف ارزیابی فرهنگ ایمنی در یک پالایشگاه نفت بر حسب مدل گلر انجام شد.
مواد و روش ها: پرسشنامه و چک لیست های پژوهش برا اساس مدل گلر که از سه بعد اصلی (رفتار، محیط، فرد) تشکیل یافته است، تهیه شدند. بعد از مطالعه اولیه و اطمینان از روایی و پایایی پرسشنامه و چک لیست ها، ۱۹۰ نفر از کارکنان پالایشگاه نفت به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. همراه با تکمیل کردن پرسشنامه ها توسط کارکنان یک ارزیابی عملکرد توسط چک لیست رفتاری نیز به عمل آمد. ارزیابی از محیط هم توسط چک لیست محیطی تکمیل شد. داده های حاصل از پرسشنامه و چک لیست ها به بانک اطلاعاتی منتقل و تجزیه و تحلیل آماری توسط آزمون های کای اسکوئر و اسپیرمن انجام شد.
یافته ها: میانگین سنی افراد مورد بررسی ۳۵٫۴۶ سال و با انحراف معیار ۱۰٫۶۸ بود. همچنین بیشتر شرکت کنندگان متاهل بودند (%۷۰٫۵۰). بیشتر آنان دیپلم (%۶۲٫۱) داشتند. طبق اظهار نظر کارکنان، %۲۹٫۵ آنان در طول سابقه کاری خود دچار حادثه ناشی از شغل شده بودند. افراد مورد مطالعه همچنین از نگرش متوسط و عملکرد نسبتا خوبی برخوردار بودند. با استفاده از آزمون پیرسون بین ادراکات با عملکرد کارکنان رابطه معناداری به دست آمد (p-value= 0.009).
نتیجه گیری: با وجود ارتباط معنادار بین ادراکات و عملکرد کارکنان با متغیرهایی مانند نوع استخدامی، واحد کار، نوع شغل، میزان تحصیلات که در اکثر موارد با علیرغم عملکرد خوب (به خاطر هنجاری بودن رعایت اصول ایمنی)، کارکنان از نگرش ضعیف تری نسبت به رعایت اصول ایمنی برخوردار بودند. به نظر می رسد لازم است در این زمینه بیشتر کار شود تا ایمنی و رعایت اصول ایمنی به صورت یک ارزش نمودار شوند.