مقاله ارزیابی فرض عدم وابستگی دمایی خواص ترموفیزیکی نانوسیال آب-اکسید آلومینیم در انتقال حرارت جابجایی آزاد درون حفره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۹۲ در مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس) از صفحه ۶۸ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی فرض عدم وابستگی دمایی خواص ترموفیزیکی نانوسیال آب-اکسید آلومینیم در انتقال حرارت جابجایی آزاد درون حفره
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتقال حرارت
مقاله جابه جایی آزاد
مقاله نانو سیال
مقاله خواص وابسته به دما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خراتی کوپایی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: امیدوار امیر
جناب آقای / سرکار خانم: جلوداری ایمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، صحت فرض خواص ترموفیزیکی مستقل از دما برای نانو سیال آب-اکسید آلومینیوم در انتقال حرارت جابجایی آزاد درون حفره بررسی شده است. محاسبات به روش عددی و بر اساس حجم محدود و الگوریتم سیمپل انجام شده است. نتیجه های حاصل با برخی رابطه های موجود برای حفره مقایسه شده است. به منظور ارزیابی عملکرد حرارتی حفره، مقدار متوسط عدد ناسلت روی دیواره گرم در دو حالت، یکی خواص ترموفیزیکی مستقل از دما و در دمای میانگین حفره و دیگری خواص متغیر با دما، بررسی شده است. کسر حجمی ذرات جامد بین ۰ تا ۰٫۰۶ و محدوده عدد رایلی بین ۱۰۵ و ۵´۱۰۶ بوده و نرخ اننتقال گرما در دو حالت ذکر شده در اختلاف دماهای ۱ تا ۵۰ درجه سانتیگراد بررسی شده است. بر اساس نتیجه ها در تمام کسر حجمی های در نظر گرفته شده و در اختلاف دمای کمتر از ۵ درجه سانتیگراد، میزان اختلاف در عدد ناسلت در حالتی که خواص مستقل از دما در نظر گرفته شده اند در مقایسه با حالتی که خواص تابعی از دما هستند، کمتر از ۱۰ درصد است. با افزایش اختلاف دما، اختلاف بین عدد ناسلت در دو حالت افزایش یافته و با افزایش کسر حجمی، این اختلاف بیشتر می شود. نتایج همچنین نشان می دهد که درصد خطای محاسباتی ناشی از ثابت فرض کردن خواص ترموفیزیکی و محاسبه آنها در دمای میانگین حفره تنها به اختلاف دمای دیوارهای سرد و گرم وابسته است. بدون توجه به این که دیوار سرد و گرم در چه دماهایی قرار دارند. دستاوردهای این تحقیق می تواند برای بهبود دقت نتیجه های مساله های شبیه سازی عددی جریان نانوسیال در کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد.