مقاله ارزیابی فرآیند تکثیر سلولی فولیکولهای تخمدان با استفاده از تکنیک ایمونوهیستوشیمی PCNA در رت های هیپوتیروئید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان از صفحه ۵ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: ارزیابی فرآیند تکثیر سلولی فولیکولهای تخمدان با استفاده از تکنیک ایمونوهیستوشیمی PCNA در رت های هیپوتیروئید
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرئولوژی
مقاله تکثیر سلولی
مقاله فولیکولوژنز
مقاله کم کاری تیروئید
مقاله موش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم درافشانی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نیک روش محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم زاده علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: عملکرد تناسلی طبیعی در زنان، نیازمند پیام های هورمونی هیپوتالاموسی، هیپوفیزی و تخمدانی است. کاهش تولید و ترشح هورمون های تیروئیدی مشخصه هیپوتیروئیدی اولیه می باشد. طی مراحل رشد فولیکولار، کمپلکس PCNA (Proliferation Cell Nuclear Antigen) و سیکلین D نقش مهمی در تنظیم فرآیند تکثیر سلولی در فولیکولهای تخمدان ایفا می کند. هدف از این مطالعه تعیین شاخص تکثیر سلولی ناشی از کاهش هورمونهای تیروئیدی و چگونگی تغییرات این فرآیند در فولیکولهای تخمدان رت می باشد.
روش کار: در این مطالعه تجربی تعداد ۲۰ سر موش صحرائی ماده نژاد ویستار به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی با استفاده از داروی پروپیل تیواوراسیل (PTU) به میزان ۵۰۰ میلی گرم در لیتر آب آشامیدنی تیروئیدکتومی شیمیایی شدند. گروه کنترل فقط آب آشامیدنی معمولی دریافت کردند. پس ازگذشت سه هفته رت ها قربانی شدندوتخمدانهای آنهاپس ازتشریح برای آماده سازی بافتی فیکس گردید. جهت تعیین شاخص تکثیرسلولی از تکنیک ایمونوهیستوشیمی PCNA و برای شمارش سلول ها از روش استرئولوژیک استفاده شد.
نتایج: ایندکس تکثیر سلولی به تناوب رشد فولیکولار از فولیکول Preantral تا فولیکول Graafian کاهش معنی داری را در گروه هیپوتیروئید نشان داد (P<0.05)، ولیکن در فولیکولهای با آنتروم گسترده افزایش مختصری مشاهده گردید که البته معنی دار نبود (P>0.05). مشخص شد که شروع بیان PCNA از اوایل رشد فولیکول Primary آغاز می شود. در گروه های مورد مطالعه سلول PCNA مثبت در فولیکولهای Primordial مشاهده نگردید.
نتیجه نهایی: بر طبق نتایج این مطالعه این فرضیه مطرح می شود که ممکن است افزایش ابتدایی در سلولهای گرانولوزا در فولیکولهای در حال رشد بواسطه سلولهای مجاور فولیکول و موجود در استرومای تخمدان صورت پذیرد. تغییرات هورمونی متعاقب کاهش هورمون های تیروئیدی ممکن است به شدت بر شاخص تکثیر سلولی اثر بگذارد و منجر به دژنراسیون سریعتر فولیکولها شود.