مقاله ارزیابی فاکتورهای استرس اکسیداتیو ناشی از مسمومیت با کلرپیریفوس ((Chlorpyrifos در پلاسمای موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۱۰۷۹ تا ۱۰۸۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی فاکتورهای استرس اکسیداتیو ناشی از مسمومیت با کلرپیریفوس ((Chlorpyrifos در پلاسمای موش صحرایی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارگانوفسفره
مقاله کلرپیریفوس
مقاله استرس اکسیداتیو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی اختر
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی محمودآبادی علی
جناب آقای / سرکار خانم: فصیحی رامندی سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی ونی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: صابری مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کلرپیریفوس حشره کش ارگانوفسفره وسیع الطیفی بوده که بیش از ۴۰ سال است در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. این ترکیب با مکانیسم های مختلف موجب القاء سمیت می شود. در مطالعه حاضر سمیت کلرپیریفوس از طریق بررسی فاکتورهای استرس اکسیداتیو در پلاسمای موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفته است.
روش بررسی: ۲۴ سر موش صحرایی جنس نر نژاد ویستار به دو گروه ۱۲ تایی تقسیم شدند. گروه کنترل حلال روغن ذرت و گروه دوم، به مدت چهار هفته سم کلرپیریفوس (رقت ۴mg/ml CPF,) به میزان ۱۶٫۵mg/kg روزانه از طریق گاواژ دریافت کردند و در روزهای ۱، ۷، ۱۴، ۲۱، ۲۸، پس از تجویز سم، نمونه گیری و نمونه پلاسمایی جهت ارزیابی فعالیت آنزیم کاتالاز (CAT)، سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، میزان مالون دی آلدئید MDA)) و گلوتاتیون (GSH) صورت گرفت.
نتایج: سمیت کلرپیریفوس در روز ۷ با نشانه های ظاهری مانند لرزش، سیخ شدن موها، ضعف، اسهال، تنگی نفس مشاهده گردید که با کاهش معنی دار (
p<0.001) در سطح پلاسمایی GSH و فعالیت آنزیم کاتاالاز و همچنین افزایش معنی دار (p<0.001) در میزان MDA و فعالیت آنزیم SOD همراه بود.
نتیجه گیری:
CPF از طریق کاهش توان آنتی اکسیدانی در پلاسمای موش صحرایی موجب القاء استرس اکسیداتیو و بروز عوارض مزمن می گردد. لذا، ضمن رعایت ایمنی در مقابل تماس مزمن با CPF، تقویت سیستم آنتی اکسیدانی بدن به عنوان روش مناسب جهت پیشگیری از اثرات استرس اکسیداتیو ناشی از مسمومیت مزمن با این دسته از حشره کش ها پیشنهاد می گردد.