مقاله ارزیابی غلظت باقی مانده سم ارگانوفسفره دیازینون در محصولات گلخانه ای با روش اسپکتروفتومتری (مطالعه موردی: قارچ خوراکی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۷۳ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی غلظت باقی مانده سم ارگانوفسفره دیازینون در محصولات گلخانه ای با روش اسپکتروفتومتری (مطالعه موردی: قارچ خوراکی)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی باقی مانده سم
مقاله دیازینون
مقاله امنیت غذایی
مقاله قارچ خوراکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبحان اردکانی سهیل
جناب آقای / سرکار خانم: دخت صدری سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: جامه بزرگی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آفت کش ها یکی از منابع مهم آلودگی محیط زیست هستند که بر سلامتی موجودات زنده از جمله انسان ها تاثیر منفی می گذارند. هدف از این مطالعه ارزیابی باقی مانده سم ارگانوفسفره دیازینون در قارچ خوراکی به روش اسپکتروفتومتری بود. به این منظور، ابتدا ۱۰ نمونه قارچ از گلخانه های فعال در شهرستان همدان و برندهای تجاری که محصولات خود را در بازار مصرف شهر همدان عرضه می کردند، تهیه شد. پس از آماده کردن نمونه ها در آزمایشگاه، باقی مانده سم دیازینون در آن ها با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در ۳ تکرار قرائت شد. میانگین غلظت باقی مانده سم دیازینون در برندهای مختلف تجاری به ترتیب برابر با ۰٫۱۲۶، ۰٫۱۲۵، ۰٫۱۶۶، ۰٫۰۴۰، ۰٫۱۳۰، ۰٫۰۸۱، ۰٫۱۲۹، ۰٫۱۳۲، ۰٫۱۲۸ و ۰٫۱۲۹ میلی گرم بر کیلوگرم بود، که بیش از حداکثر حد مجاز باقی مانده ارایه شده توسط اتحادیه اروپا برآورد گردید. همچنین نتایج مقایسه میانگین غلظت باقی مانده سم بین نمونه ها بیانگر وجود اختلاف معنی دار نمونه های ۳، ۴ و ۶ با یکدیگر بود (p<0.05). طبق نتایج مطالعه، میانگین غلظت باقی مانده سم دیازینون در قارچ خوراکی بیش از حداکثر حد مجاز باقی مانده ارایه شده اتحادیه اروپا بود. لذا لزوم اندیشیدن تمهیداتی در این راستا و به ویژه آموزش کشاورزان به منظور استفاده صحیح و اصولی از نهاده های کشاورزی باعث می شود که سلامتی مصرف کنندگان این محصولات با اطمینان بیشتر تضمین شود.