مقاله ارزیابی عوامل موثر بر ارتقای جایگاه بین المللی کاراته ایران در دهه گذشته و ارائه راهکارهای پیشرفت آن از نظر صاحبنظران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۸۷ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عوامل موثر بر ارتقای جایگاه بین المللی کاراته ایران در دهه گذشته و ارائه راهکارهای پیشرفت آن از نظر صاحبنظران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیشرفت
مقاله ورزش قهرمانی
مقاله کاراته
مقاله صاحبنظران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشجعی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: کشکر سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی عوامل موثر بر ارتقای جایگاه بین المللی کاراته ایران در دهه گذشته و ارائه راهکارهای پیشرفت آن از دیدگاه صاحبنظران می باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار تحقیق، پرسشنامه ای با ۵۱ سوال بسته بود که با روش دلفی و با ضریب پایایی (a=%94) و روایی داخلی پرسشنامه از طریق اظهار نظر تعدادی از متخصصان مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق عبارت بودند از: الف- مربیان فعال در سوپر لیگ و لیگ برتر و تیم های ملی و مربیان درجه ۱ کشور (۸۰ نفر)، ب- گروه ورزشکاران (بازیکنان فعال سوپر لیگ و لیگ برتر (۲۷۸ نفر)، ج- گروه مسوولین (داوران، مسوولین فدراسیون، روسای هیات ها، سبک ها و کمیته ها، سرپرستان تیم های لیگ) که شامل ۱۷۵ نفر می باشند. نمونه آماری تحقیق را ۳ گروه از بازیکنان (۱۶۲ نفر)، مربیان (۶۶ نفر) و گروه مسوولین (۱۲۳ نفر) تشکیل می دادند. نمونه به صورت نمونه گیری تصادفی سهمیه ای انجام شد. همچنین با استفاده از روش دلفی ۵۱ متغیر از بین راهکارهای پیشرفت کاراته برگزیده شدند. این متغیرها به منظور تجزیه و تحلیل و مقایسه، در ۷ بعد اصلی طبقه بندی شدند. برای تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای تعیین طبیعی بودن توزیع داده‎‎ ها، آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای تعیین اختلاف نظرات مدیران، مربیان و مسوولین در ارتباط با میزان اهمیت راهکارهای پیشرفت، آزمون شفه جهت بررسی اختلاف بین نظرات مربیان، مسوولین و بازیکنان حاضر در تحقیق در ارتباط با رتبه‎بندی معیارهای پیشرفت و از آزمون فریدمن جهت اولویت بندی ابعاد و مقایسه تفاوت میانگین های رتبه ای استفاده گردید. و در نهایت درجه اهمیت ویژگی ها تعیین گردید. نتایج کلی تحقیق نشان داد: بین نظر مربیان، بازیکنان و مسوولین در مورد توانایی و تبحر اولیه، تجهیزات سخت افزاری، روش ها، راهکارهای مدیریت، نیروی انسانی و اهمیت رسانه ها اختلاف معنی داری وجود دارد و در مورد بعد نقش انگیزش اختلاف معنی داری مشاهده نشد و بین نظر سه گروه مربیان، بازیکنان و مدیران اختلافی وجود نداشت. از نظر مسوولین و ورزشکاران مهمترین راهکار ارتقاء سطح قهرمانی کاراته کشور وضعیت آمادگی جسمانی است. اما از نظر مربیان داشتن برنامه ریزی استراتژیک مهم تر می باشد.