مقاله ارزیابی عوامل مرتبط با اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه از حوادث غیر عمدی خانگی در کودکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها از صفحه ۱۴۰ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عوامل مرتبط با اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه از حوادث غیر عمدی خانگی در کودکان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقدامات پیشگیرانه
مقاله سطح آگاهی
مقاله عوامل موثر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتم‌ آبادی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محفوظ پور سعاد
جناب آقای / سرکار خانم: خزایی احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فروزانفر ‏محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفیان شیوا
جناب آقای / سرکار خانم: یونسیان سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آسیب های ناشی از حوادث خانگی عامل مهمی در مرگ و میر کودکان است. مطالعه حاضر در نظر دارد عوامل مرتبط با سطح آگاهی و عملکرد مادران درباره اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه از حوادث خانگی را مورد ارزیابی قرار دهد.
روش بررسی: جامعه هدف این مطالعه توصیفی – تحلیلی تمام مادران کودکان سنین پیش دبستانی مبتلا به حوادث خانگی مراجعه کننده به مراکز اورژانس بیمارستان امام حسین (ع) و شهدای هفتم تیر بود. اطلاعات مادران با استفاده از یک پرسشنامه روا و پایا جمع آوری گردید. پس از تقسیم سطح آگاهی و وضعیت اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه مادران به دو گروه، با استفاده از آزمون کای دو و رگرسیون لجستیک چندمتغیره به بررسی رابطه بین فاکتورهای مورد بررسی با وضعیت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه پرداخته شد.
یافته ها: در نهایت ۲۳۰ مادر (با میانگین سنی ۲۹٫۴±۵٫۲) مورد بررسی قرار گرفتند. %۷۵٫۰ آن ها سطح آگاهی مناسب و %۵۶٫۰ نیز عملکرد مناسب داشتند. عدم حضور مادر حداقل ۸ ساعت در روز (OR=9.2) و دار بودن حداقل سه فرزند (OR=7.2) از مواردی است که مانع اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه از حوادث خانگی می شود؛ در حالی که آگاهی مناسب مادر از اقدامات پیشگیرانه (OR=0.1) منجر به اتخاذ اقدامات پیشگیرانه توسط مادران می گردد.
نتیجه گیری: سطح آگاهی، یک فاکتور قابل تعدیل بوده و می توان با مداخلات آموزشی، وضعیت آن را بهبود بخشید. با حمایت سیستم های مددکاری و رفاهی جامعه و همکاری نهادهای حمایتی خانواده از مادران شاغل ممکن است وضعیت فعلی اقدامات پیشگیرانه از حوادث خانگی را بهبود بیشتری بخشید.