مقاله ارزیابی عوامل خطر مسمومیت های غیرعمد کودکان: مطالعه ای مورد – شاهدی در تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها از صفحه ۱۸۳ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عوامل خطر مسمومیت های غیرعمد کودکان: مطالعه ای مورد – شاهدی در تهران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل خطر
مقاله مسمومیت غیرعمد دوران کودکی
مقاله مورد – شاهدی
مقاله بیمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری کامیار
جناب آقای / سرکار خانم: سوری حمید
جناب آقای / سرکار خانم: فرنقی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: خداکریم سهیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مسمومیت دوران کودکی یکی از مهم ترین نگرانی ها در مصدومیت های اپیدمیولوژیکی محسوب می شود. هدف این مطالعه شناسایی عوامل خطر عمده مسمومیت های غیرعمد کودکان می باشد.
روش بررسی: مطالعه حاضر یک مورد – شاهدی همسان سازی شده فردی مبتنی بر بیمارستان (مورد=۱۴۰، شاهد=۲۸۰) در تهران در سال ۱۳۹۲ می باشد. شاهدها با موردها از لحاظ سن و جنس همسان سازی شدند. سپس والدین کودکان طی یک مصاحبه نیمه ساختار یافته توسط یک پرسشنامه استاندارد از لحاظ جمعیت شناختی، رفتاری، مسمومیت قبلی، اعتیاد و بیماری روحی / روانی در خانواده، دور از دسترس بودن مواد مسمومیت زا و بعد خانوار مصاحبه شده قرار گرفتند. در نهایت مدل رگرسیون لجستیک شرطی تک متغیره و تعدیل شده چندگانه طرح ریزی شد.
یافته ها: مسمومیت با مواد مخدر بالاترین میزان شیوع را در میان موردها داشت (%۵۸٫۶). بیشتر مسمومیت ها در خانه اتفاق افتاده بود (%۹۶٫۴). نتایج مدل تک متغیره لجستیک شرطی نیز نشان داد که اشتغال مادر، تحصیلات والدین، سیگاری بودن والدین، مسمومیت قبلی، اعتیاد و بیماری روحی / روانی در خانواده، دور از دسترس بودن مواد مسمومیت زا و بعد خانوار با مسمومیت های غیرعمد کودکان رابطه دارد (P<0.1). در نهایت مدل تعدیل شده چندگانه با روش گام به گام (stepwise) نشان داد که اعتیاد در خانواده (OR=14.6 و P<0.001)، مسمومیت قبلی (OR=7 و P<0.001)، اشتغال مادر (OR=4 و P=0.016) و دور از دسترس بودن مواد مسمومیت زا (OR=0.03 و P<0.001) با پیامد رابطه دارد.
نتیجه گیری: اعتیاد در خانواده به عنوان یک عامل خطر و دور از دسترس بودن محصولات مسمومیت زا به عنوان یک عامل محافظتی بیشترین ارتباط را با مسمومیت های غیرعمد کودکان داشتند. توجه به این دو عامل باید به عنوان اولویت در برنامه های بهداشتی توصیه شده قرار گیرد.