مقاله ارزیابی عوامل اصلی موثر بر مدت انتظار مراجعه کنندگان درمانگاه های تخصصی یکی از بیمارستان های دولتی تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۶۲ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عوامل اصلی موثر بر مدت انتظار مراجعه کنندگان درمانگاه های تخصصی یکی از بیمارستان های دولتی تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدت انتظار
مقاله مراجعه کنندگان
مقاله درمانگاه های تخصصی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خمسه علی
جناب آقای / سرکار خانم: آقامحمدی سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مدت انتظار بیماران یکی از عواملی است که منجر به عدم رضایت بیماران از کیفیت خدمات ارایه شده می گردد. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی عوامل موثر بر زمان انتظار مراجعه کنندگان درمانگاه های تخصصی یکی از بیمارستان های دولتی تهران می باشد.
مواد و روش ها: این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی در حوزه سلامت است. مطالعه حاضر در سه مرحله انجام پذیرفته است. مراجعه کنندگان یک هفته ۲۱ درمانگاه از مجموع درمانگاه ها (۲۶۶۱ نفر) به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد. از این میان ۱۰ درصد به عنوان حجم نمونه (N: 226) با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 17 استفاده شد.
یافته ها: میانگین زمان انتظار مراجعه کنندگان ۱۲۱ دقیقه با انحراف معیار ۳۳٫۷۳ مشخص گردید. از منظر دریافت کنندگان خدمات، تعداد زیاد بیماران به صورت همزمان، عدم حضور به موقع پزشکان و عدم وجود جدول های زمانبندی و برنامه ریزی مناسب به ترتیب با میانگین امتیازی ۳٫۹، ۳٫۵ و ۳٫۳ و از منظر ارائه کنندگان خدمات، عدم حضور به موقع پزشکان، کمبود تعداد پزشکان و تعداد زیاد بیماران به صورت همزمان به ترتیب با میانگین امتیازی ۴٫۳، ۴٫۱ و ۴ به عنوان سه عامل اول موثر بر زمان انتظار مراجعه کنندگان شناخته شدند.
نتیجه گیری: با بررسی فرآیندهای پذیرش در درمانگاه ها می توان نسبت به شناسایی عوامل موثر بر زمان انتظار بیماران اقدام کرد. با توجه به این عوامل و با ارائه و اعمال مدیریت صحیح و بهره گیری از راهکارهای مفید می توان به کاهش این زمان و افزایش رضایت مراجعین و در نهایت به ارتقای کیفیت خدمات کمک کرد.