مقاله ارزیابی عملکرد کمی و کیفیت علوفه در کشت مخلوط ماشک (Vicia panonica) و خلر (Lathyrus sativus) با گرامینه های یک ساله در شرایط دیم استان مرکزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله به زراعی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۸۱ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عملکرد کمی و کیفیت علوفه در کشت مخلوط ماشک (Vicia panonica) و خلر (Lathyrus sativus) با گرامینه های یک ساله در شرایط دیم استان مرکزی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لگوم
مقاله تریتیکاله
مقاله عملکرد علوفه
مقاله پروتئین و نسبت برابری زمین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بافنده روزبهانی افشین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی و مقایسه عملکرد کمی و کیفی کشت مخلوط ماشک و خلر با گراس های یک ساله در شرایط دیم استان مرکزی، آزمایشی در طی سال های زراعی ۸۸-۱۳۸۷ و ۸۹-۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقات دیم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی واقع در منطقه فراهان، شهرستان تفرش و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. آزمایش با ۱۶ تیمار و شامل کشت خالص ماشک (Vicia panonica)، خلر (Lathyrus sativus) با تراکم ۲۵۰ دانه در مترمربع و گراس های یک ساله شامل تریتیکاله (Triticale) و لولیوم یک ساله (Lolium multiflorium) با تراکم  400دانه در مترمربع و نسبت های مختلف کشت مخلوط آن ها شامل ۷۵% لگوم + ۲۵% گراس، ۵۰% لگوم +۵۰% گراس، ۲۵% لگوم +۷۵% گراس که به صورت جایگزینی و درهم اعمال گردید. علوفه خشک تیمارهای کشت مخلوط ۵۰% ماشک +۵۰% تریتیکاله، ۲۵% خلر + ۷۵% تریتیکاله، ۵۰% خلر + ۵۰% تریتیکاله، ۲۵%ماشک +۷۵% تریتیکاله، ۷۵% ماشک +۲۵% تریتیکاله و ۷۵% خلر + ۲۵% تریتیکاله به ترتیب با ۵۶۱۵، ۵۵۲۰، ۵۴۶۱، ۵۱۳۰، ۴۷۱۸ و ۴۶۹۳ کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد را دارا بودند. کشت مخلوط ۲۵% خلر+ ۷۵% تریتیکاله با ۸۰۵ کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد پروتئین را داشت. نسبت برابری زمین (LER) این تیمارهای کشت مخلوط بزرگتر از واحد بود و تیمارهای کشت مخلوط  %50خلر + ۵۰% تریتیکاله و ۲۵% خلر + ۷۵% تریتیکاله برای عملکرد علوفه خشک به ترتیب با ۱٫۴۳ و ۱٫۴۲ و برای عملکرد پروتئین تیمارهای کشت مخلوط ۲۵% خلر + ۷۵% تریتیکاله و ۵۰% خلر + ۵۰% تریتیکاله به ترتیب با ۱٫۶۶ و ۱٫۴۷ بالاترین نسبت برابری زمین را داشتند. نتیجه گیری می شود که با کشت مخلوط ۵۰% ماشک +۵۰% تریتیکاله، ۵۰% خلر + ۵۰% تریتیکاله و ۲۵% خلر +۷۵% تریتیکاله می توان علوفه قابل توجه از نظر کمیت و کیفیت علوفه در دیم زارهای منطقه فراهان استان مرکزی تولید نمود و بعنوان نظام کشت جایگزین آیش بعد از گندم توصیه کرد.