مقاله ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه اهواز به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مدیریت صنعتی از صفحه ۹۷ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه اهواز به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی عملکرد
مقاله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
مقاله روش AHP گروهی
مقاله نرم افزار Expert Choice

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیرزاده بهبهانی راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در جهان رقابتی امروز تنها سازمان هایی می توانند در این شرایط پرتلاطم باقی بمانند که به بهترین نحو از منابع خود استفاده نمایند. یکی از منابع مهم سازمان، نیروی انسانی است. از آنجا که سازمان برای رفع و جبران کاستی ها و ارتقاء بهره وری و اثربخشی همچنین کشف توانایی های کارکنان خود، به سنجش عملکرد آنان نیاز دارد، ارزیابی عملکرد نیروی انسانی فرایندی بسیار مهم در سازمان می باشد. از این رو، تحقیق کنونی به مطالعه درباره نحوه ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه اهواز به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی پرداخته است. به این منظور، با توجه به منابع علمی مورد بررسی و همچنین عوامل مورد نظر در این سازمان، معیارهای مهم و زیر معیارهای آنها شناسایی شدند. سپس جداول مقایسات زوجی معیارها و زیر معیارها طراحی و جهت تکمیل بین ۱۰ مدیر ارزیاب توزیع شد. ابتدا ناسازگاری هر یک از جداول مقایسات زوجی تکمیل شده توسط ارزیابان، مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از روش AHP گروهی و نرم افزار Expert Choice وزن هر یک از معیارهای اصلی و همچنین وزن هر یک از زیر معیارها تعیین و سیستم جدید ارزیابی عملکرد کارکنان این سازمان طراحی گردید. جهت بررسی برتری روش جدید نسبت به روش موجود در شرکت، فرضیاتی مطرح و پرسشنامه ای تهیه و بین ۷۹ کارمند و مدیر توزیع گردید. از آنجا که این پرسشنامه بر اساس نظر خبرگان تهیه گردید و همچنین آلفای کرونباخ برای آن به میزان ۰٫۹۴ محاسبه شد، روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. همچنین بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها و با استفاده از روش های آماری، برتری روش جدید نسبت به روش قبلی نشان داده شده است.