مقاله ارزیابی عملکرد و صفات زراعی جو و شبدر برسیم در کشت های خالص و مخلوط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی) از صفحه ۲۲۹ تا ۲۳۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عملکرد و صفات زراعی جو و شبدر برسیم در کشت های خالص و مخلوط
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشت مخلوط جو و شبدر
مقاله عملکرد
مقاله نسبت برابری زمین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی سلیمان
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی اقدم نبی
جناب آقای / سرکار خانم: خوش نژاد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: پوریوسف محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جلیل نژاد نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعیین مناسب ترین ترکیب کشت مخلوط جو و شبدر برسیم، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی کشت مخلوط عبارت بودند از: درصدهای مختلف بوته جو و شبدر یک ساله در روی هر ردیف (۱۰۰% جو: صفر درصد شبدر (کشت خالص جو)، ۹۰% جو: ۱۰% شبدر، ۸۰% جو: ۲۰% شبدر، ۷۰% جو: ۳۰% شبدر، ۶۶۰% جو: ۴۰% شبدر، ۵۰% جو: ۵۰% شبدر، ۴۰% جو: ۶۰% شبدر، ۳۰% جو: ۷۰% شبدر، ۲۰% جو: ۸۰% شبدر، ۱۰% جو: ۹۹۰% شبدر، و صفر درصد جو: ۱۰۰% شبدر (کشت خالص شبدر). نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد شبدر در سیستم تک کشتی (۸٫۳ تن در هکتار) و کمترین آن در کشت مخلوط با نسبت ۱۰:۹۰ شبدر: جو (۱٫۲ تن در هکتار) به دست آمد. در گیاه جو نیز طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، درصد پروتئین، عملکرد اقتصادی و عملکرد بیولوژیک به طور معنی داری تحت تاثیر نسبت های کشت قرار گرفتند. کاهش نسبت بوته های جو به شبدر سبب کاهش ۸۷ درصدی عملکرد اقتصادی و عملکرد بیولوژیک شد. وزن هزار دانه نیز از ۴۵٫۸۲ گرم به ۳۹ گرم کاهش پیدا کرد. نسبت برابری زمین کل (بر اساس عملکرد دانه جو و عملکرد علوفه شبدر) نیز در همه موارد، بالاتر از یک بود و در نسبت۴۰:۶۰ (شبدر: جو) هر چند با اختلاف غیر معنی دار با بقیه الگوهای کشت ولی در بالاترین مقدار خود قرار داشت (۱٫۰۷). کاهش درصد تراکم بوته های جو نسبت به بوته های شبدر در محاسبه نسبت برابری زمین بر اساس علوفه در هر دو محصول نیز سبب کاهش معنی دار نسبت برابری زمین در گیاه جو به کمتر از یک شد. نتایج به طور کلی نشان داد که بهترین الگوی قابل توصیه برای کشت مخلوط جو و شبدر برسیم در این ناحیه، الگوی کشت ۶۰ درصد شبدر و ۴۰ درصد جو در روی هر ردیف در هر دو حالت تولید علوفه از هر دو محصول و تولید دانه از جو و علوفه از شبدر برسیم می باشد.