مقاله ارزیابی عملکرد و تحمل به خشکی هفت رقم و لاین پیشرفته جو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۱۸۵ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عملکرد و تحمل به خشکی هفت رقم و لاین پیشرفته جو
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لاین های امید بخش جو
مقاله عملکرد
مقاله شاخص های ارزیابی تنش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تجلی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: صابری محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: نیک خواه حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کوچکی احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آرزمجو الیاس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک ۷ رقم و لاین امیدبخش جو و ارزیابی آنها بر اساس شاخص های تنش، دو آزمایش مجزا به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۸۹ در مرکز تحقیقات کشاورزی بیرجند به اجرا در آمد. در آزمایش اول شرایط تنش خشکی اعمال شد که قطع آبیاری در مرحله بعد از گرده افشانی بود، اما در آزمایش دوم تا آخر فصل رشد، آبیاری به صورت معمول منطقه انجام گرفت. ارقام جو نصرت، فجر ۳۰ و یوسف و لاین های MB-86-17، MB-86-10،MB-86-6  و MB-86-5 در دو شرایط کشت گردیدند. نتایج تجزیه مرکب نشان داد که تنش خشکی بجز بر تعداد دانه در سنبله، تاثیر معنی داری بر صفات مورد بررسی داشته است. بر اساس مقایسه میانگین ها، بیشترین عملکرد دانه با میانگین ۸٫۲۶ تن در هکتار در شرایط آبیاری مطلوب و کمترین آن با میانگین ۴٫۵۸ تن در هکتار در شرایط تنش خشکی حاصل گردید. همچنین نتایج نشان داد، کمترین عملکرد دانه با میانگین ۵٫۳ تن در هکتار مربوط به رقم نصرت و بیشترین آن با میانگین ۶٫۸ تن در هکتار مربوط به رقم فجر ۳۰ بوده و بین لاین های مورد بررسی تفاوت معنی داری از لحاظ عملکرد دانه وجود نداشت. عملکرد در شرایط تنش، ارتباط مثبت و معنی داری با شاخص های MP، GMP، STI و HARM داشت. رقم فجر ۳۰ و همچنین لاین های MB-86-10 و MB-86-17 نیز توسط شاخص های مختلف به عنوان متحمل ترین رقم و لاین ها به تنش خشکی آخر فصل شناسایی گردیدند.