مقاله ارزیابی عملکرد و برخی اجزای عملکرد ارقام برنج (.Oryza sativa L) در رقابت با علف هرز اویارسلام (.Cyperus spp. L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۳۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عملکرد و برخی اجزای عملکرد ارقام برنج (.Oryza sativa L) در رقابت با علف هرز اویارسلام (.Cyperus spp. L)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اویارسلام
مقاله برنج
مقاله تراکم
مقاله علف هرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: پیردشتی همت اله
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجانی مازندرانی قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی جبرییل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور ارزیابی اثر تراکم علف هرز اویارسلام بر صفات عملکرد و برخی اجزای عملکرد ارقام بومی و اصلاح شده برنج در سال زراعی ۹۱-۱۳۹۰ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اجرا گردید. در این آزمایش دو فاکتور تراکم علف هرز اویارسلام در چهار سطح (شاهد، ۶۰، ۱۲۰ و ۱۸۰ بوته در متر مربع) و رقم برنج در سه سطح (طارم به عنوان رقم محلی، شیرودی و قائم به عنوان ارقام اصلاح شده) به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس بیانگر اختلاف کاملا معنی دار علف هرز، رقم و برهمکنش آنها در صفات تعداد پنجه بارور، ارتفاع بوته، تعداد دانه پر و پوک، تعداد دانه در خوشه، روز تا ۵۰ درصد گل دهی و رسیدگی کامل، وزن ۱۰۰۰ دانه، طول خوشه، شکل دانه، عملکرد بیولوژیک و شلتوک بود. بر اساس نتایج حاصل از مقایسه میانگین بالاترین مقادیر صفات ارتفاع بوته (۱۲۲ سانتی متر)، وزن ۱۰۰۰ دانه (۲۴٫۴۹ گرم)، تعداد دانه پر (۱۰۸ دانه در خوشه)، طول خوشه (۲۸ سانتی متر) در رقم طارم و روز تا ۵۰ درصد گل دهی (۱۱۳ روز) و رسیدگی کامل (۱۲۲ روز)، تعداد پنجه بارور (۲۳ عدد در کپه)، عملکرد بیولوژیک و شلتوک (به ترتیب برابر با ۱۸۰۰ و ۷۴۰ گرم در متر مربع) در رقم شیرودی در تیمار شاهد و کمترین میزان این صفات در تیمار ۱۸۰ بوته از این علف هرز در متر مربع بود. نتایج آزمایش نشان داد عکس العمل رقابتی ارقام برنج موردبررسی در این آزمایش در تراکم های مختلف این علف هرز یکسان نبوده است. درمجموع مشخص شد علف هرز اویارسلام از قدرت رقابتی بسیار بالایی حتی در تراکم های پایین نسبت به برنج برخوردار بوده و با افزایش تراکم این علف هرز تا تراکم ۱۸۰ بوته در متر مربع، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام برنج به صورت خطی و کاملا معنی داری کاهش یافته است. با این وجود، رقم طارم به دلیل خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ویژه خود نسبت به ارقام دیگر در تراکم های مختلف این علف هرز مقاوم تر بود.