مقاله ارزیابی عملکرد مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب بر مبنای مدل تعالی سازمانی EFQM در سال ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۱۳ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عملکرد مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب بر مبنای مدل تعالی سازمانی EFQM در سال ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی عملکرد
مقاله مدل تعالی سازمانی
مقاله منطق رادار
مقاله معیارهای نه گانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی آوارسین صادق
جناب آقای / سرکار خانم: طالبی بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: بابازاده حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این تحقیق ارزیابی عملکرد مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب بر مبنای (EFQM) (الگوی تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا) در سال ۱۳۸۹ می باشد. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی بوده و حجم نمونه مورد مطالعه ۲۸ نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. آزمون آماری t تک نمونه ای می باشد ابزار تحقیق پرسشنامه پیشرفته است که مطابق استاندارد مدل (EFQM) تنظیم شده است و شامل ۹ معیار و ۳۲ زیر معیار می باشد و هر زیر معیار دارای نکات راهنما و مصادیق عینی است که بر اساس ویژگی های آموزش و پرورش تنظیم شده و سوالات زیر معیارها به وسیله منطق رادار در مجموع ۲۶۴ سوال جزئی را شامل می شود و پس از یک دوره دو روزه توجیه کارکنان در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت. ارزیابی عملکرد مدیریت به شیوه خود ارزیابی توسط خود کارکنان انجام پذیرفت. برای روایی پرسشنامه از نظر اساتید و متخصصان استفاده شده است و برای پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرنباخ استفاده گردید که مقدار آن a=0.95 بدست آمد. در این پژوهش دو سوال مطرح شده بود که امتیاز عملکرد مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب بر مبنای مدل تعالی سازمانی (EFQM) از ۱۰۰۰ امتیاز مدل برابر با ۵۰۶٫۵۹ بدست آمد و امتیاز مدیریت در معیار توانمندسازها ۴۹٫۸۳ درصد و معیار نتایج ۵۱٫۴۸ درصد بدست آمد. بر اساس نتایج تحقیق، پیشنهادها و توصیه های لازم برای ارتقاء عملکرد مدیریت آموزش و پرورش ارائه شده است.
یافته ها: نتایج نشان می دهد عملکرد مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میاندوآب بر مبنای مدل تعالی سازمانی(EFQM)  درمعیار نتایج بهتر از معیار توانمندسازها می باشد.