مقاله ارزیابی عملکرد شهرداری ها بر اساس حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر یاسوج) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات مدیریت شهری از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عملکرد شهرداری ها بر اساس حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر یاسوج)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار مدیریتی
مقاله حکمروایی خوب شهری
مقاله نظارت عموم
مقاله عمل مشارکتی
مقاله کارایی و اثربخشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شماعی علی
جناب آقای / سرکار خانم: آدینه وند علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی زاده مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: رکن اساسی توسعه پایدار شهری مدیریت بهینه شهر است .با توجه به رشد فزاینده جمعیت شهری و به منظور کنترل منابع و سرمایه های مادی و معنوی و عملکرد بهینه شهرداری مشارکت همه شهروندان به ویژه نخبگان ضروری است. تجربه جوامع تمرکزگرا نشان داده است که نگاه یکسو نگر و برنامه ریزی از بالا به پایین در شهر مشکلات زیادی را به بار خواهد آورد. مشارکت نخبگان و نظارت مردم سطح کارایی مدیران را بالا می برد. هدف این تحقیق، دستیابی به حکمروایی خوب شهری و ارائه شاخص هایی برای حکمروایی خوب شهری در ،شهر یاسوج است.
روش پژوهش: روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و پیمایشی، و گردآوری مطالب، مبتنی بر پرسشنامه است. فرضیات تحقیق مبتنی بر این است که به نظر می رسد سه مولفه مشارکت، پاسخ گویی و کارایی در شهر یاسوج در سطح مناسبی نیست و بین نظرات افراد تحصیل کرده و سایر شهروندان خصوصا در رابطه با مشارکت تفاوت معنی داری وجود داشته باشد. برای بررسی فرضیات بالا از آزمون های سطح معنی داری و همچنین روش آمار استنباطی رای سنجش تفاوت معناداری گروه های مختلف اجتماعی تبیین شده است. در نهایت نتایج با استفاده از نرم افزارARC/GIS  نمایش داده شده است.
یافته ها: بر اساس یافته های حاصل از پژوهش مشخص می گردد که میزان مشارکت مردم در مدیریت شهر یاسوج در سطحی پایین تر از میانگین مفروض پژوهش و معادل -۰٫۰۲۳ است. مولفه پاسخگویی با میانگین ۰٫۰۲۵۷ در سطحی بالاتر از متوسط قرار دارد. مولفه کارایی با میانگین -۰٫۰۰۳ از سطح متوسط پژوهش کمتر است.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن دارد که مدیران و مسوولین حوزه برنامه ریزی شهر یاسوج بدون توجه به نظرات مردمی و تنها با توجه به اطلاعات درون سازمانی نسبت به برنامه ریزی در شهر اقدام کرده اند. در میان مولفه های حکمروایی شهری در شهر یاسوج، میزان مشارکت و کارایی در سطحی پایین تر از میانگین مفروض پژوهش و میزان پاسخگویی در سطحی بالاتر قرار دارد. از این رو فرضیه اول و سوم پژوهش تایید و فرضیه دوم مورد تایید قرار نگرفت.