مقاله ارزیابی عملکرد ساکول در کودکان کاندیدای کاشت حلزون با استفاده از آزمون پتانسیل های عضلانی برانگیخته دهلیزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در (شنوایی شناسی) auditory and vesitibular research از صفحه ۸۴ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عملکرد ساکول در کودکان کاندیدای کاشت حلزون با استفاده از آزمون پتانسیل های عضلانی برانگیخته دهلیزی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتانسیل های عضلانی برانگیخته دهلیزی
مقاله کاهش شنوایی حسی عصبی
مقاله کاشت حلزون
مقاله ساکول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی یونس
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانی اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاریان علی
جناب آقای / سرکار خانم: اجل لوئیان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی عنایت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: حلزون و دهلیز از نظر تکاملی با هم در ارتباط هستند. بنابراین در افراد دچار کاهش شنوایی حسی عصبی شدید تا عمیق احتمال بیشتری از اختلال عملکرد دهلیزی وجود دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی عملکرد ساکول با استفاده از آزمون پتانسیل های عضلانی برانگیخته دهلیزی در کودکان دچار کاهش شنوایی شدید تا عمیق کاندیداهای کاشت حلزون بود.
روش بررسی: سی کودک شامل ۱۷ پسر و ۱۳ دختر با کاهش شنوایی حسی عصبی شدید تا عمیق در محدوده سنی ۱۵-۳ سال به عنوان گروه مورد و ۱۷ کودک شامل ۹ پسر و ۸ دختر با شنوایی هنجار در محدوده سنی ۱۳-۳ سال به عنوان گروه شاهد در این مطالعه شرکت داشتند. برای هر دو گروه آزمون پتانسیل های برانگیخته دهلیزی برای بررسی عملکرد ساکول در هر دو گوش انجام شد.
یافته ها: مقایسه میانگین مقادیر آستانه در دو گروه تفاوت معنی دار آماری نشان داد (p<0.05). همچنین مقایسه میانگین دامنه بین دو گروه از نظر آماری معنی دار بود (p<0.05). اما مقایسه میانگین زمان نهفتگی p13 و n23 بین دو گروه از نظر آماری اختلاف معنی دار مشاهده نشد (p>0.05). در گروه مورد از بین ۳۰ کودک تحت بررسی ۸ کودک (%۶۶٫۲۶) پاسخ های عضلانی برانگیخته دهلیزی ثبت نشد.
نتیجه گیری: در کودکان با کاهش شنوایی حسی عصبی شدید تا عمیق کاندیدای کاشت حلزون در مقایسه با کودکان دارای شنوایی هنجار احتمال وجود ناهنجاری ساکول بیشتر بود. بنابراین ارزیابی عملکرد دهلیزی در این جمعیت اهمیت زیادی دارد.