مقاله ارزیابی عملکرد دولت در زمینه مسکن روستایی بر اساس برنامه چهارم و (BSC) پنجم توسعه با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: روستاهای استان اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مسکن و محیط روستا از صفحه ۷۵ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عملکرد دولت در زمینه مسکن روستایی بر اساس برنامه چهارم و (BSC) پنجم توسعه با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: روستاهای استان اصفهان)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی عملکرد
مقاله کارت امتیازی متوازن (BSC) برنامه چهارم و پنجم توسعه
مقاله مسکن روستایی
مقاله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجیبی تورج
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: چنگیزی محمدی آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: چنگیزی محمدی مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشکل کیفیت و استحکام نامناسب ساخت و سازهای روستایی با توجه به سانحه خیزی عمومی کشور، موضوع بهسازی و نوسازی مسکن روستایی را طی دو دهه اخیر، جزء برنامه های ثابت دولت در خصوص نواحی روستایی کرده است. هدف از تحقیق حاضر؛ ارزیابی عملکرد دولت در زمینه مسکن روستایی بر اساس برنامه چهارم و پنجم توسعه با استفاده از منظرهای کارت امتیازی متوازن (شهروندان و ارباب رجوع، فرآیندهای داخلی، رشد و یادگیری، مسوولیت اجتماعی و مالی) می باشد. روش تحقیق این پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی و از نظر روش؛ توصیفی-پیمایشی است. از ابزار پرسشنامه و ارقام کمی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر در بررسی برخی از شاخص ها تمام روستاهای استان و در برخی دیگر از شاخص ها، روستاهای انتخاب شده توسط محقق می باشد. جهت تعیین حجم نمونه آماری از جدول کرجسی-مورگان و به روش طبق ه بندی شده تصادفی استفاده شد ه است، یعنی با انتخاب یک روستا از هر بخش استان ابتدا جامعه آماری را طبق هبندی نموده و سپس پرسشنامه ها به صورت تصادفی بین گرو ه های مربوط به جامعه آماری توزیع گردیده است که حجم نمونه لازم برای گروه های دهیاران، روستاییان، ۱۸۶ و ۲۵ نفر محاسبه گردید. برای تعیین روایی شاخص ها و پرسشنامه ها از روایی، ۳۸۰، ناظران فنی ساختمان و کارکنان به ترتیب ۴۰ محتوا استفاده شده است. ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) پرسشنامه ها در هر چهار گروه بیشتر از ۰٫۷۵ بوده است. یافته های تحقیق نشان داد که میزان تحقق اهداف ۲۸ شاخص از ۴۰ شاخص مورد مطالعه بیشتر از ۷۰ درصد بوده است . همچنین دولت در منظر فرآیندهای داخلی با ۸۸٫۴۹ درصد بیشترین و در منظر مالی با ۶۶٫۱۹ درصد کمترین میزان تحقق اهداف را داشته است. لذا به منظور بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف پیش بینی شده؛ فرهنگ سازی و آشنا نمودن روستاییان با برنامه های طرح بهسازی، افزایش مبلغ تسهیلات و بهبود فرآیندهای اداری پیشنهاد می گردد.