مقاله ارزیابی عملکرد دهیاریها درتوسعه کالبدی فضایی سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی: بخش کردیان شهرستان جهرم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در برنامه ریزی منطقه ای از صفحه ۶۱ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عملکرد دهیاریها درتوسعه کالبدی فضایی سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی: بخش کردیان شهرستان جهرم)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی
مقاله دهیاری
مقاله توسعه روستایی
مقاله مدیریت روستایی
مقاله بخش کردیان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ریاحی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی نسب صدیقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از سال ۱۳۷۷ که نخستین اقدامات برای ایجاد مدیریت روستایی در کشور انجام شد تاکنون فعالیت های گسترده ای از سوی دهیاری ها در روستاهای کشور صورت گرفت. تا حدی که در سال های اخیر دهیاری ها محرک و زمینه ساز توسعه کالبدی فضایی روستاها شناخته می شوند. هدف اصلی این پژوهش بررسی عملکرد دهیاری ها در توسعه کالبدی فضایی سکونتگاه های روستایی در بخش کردیان شهرستان جهرم است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است و برای گرداوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه مربوط به دهیاران و سرپرست خانوار است که قبل و بعد از تشکیل دهیاری آن را مطالعه کرده است. جامعه آماری ساکنان روستاهای بخش کردیان و جامعه نمونه از ۶ روستای منتخب با ۱۶۷۲ خانوار تعیین شده و بر اساس روش نمونه گیری کوکران حجم نمونه برابر ۳۰۰ نفر برآورد گردید. برای تحلیل داده های از نرم افزار spss استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد از دیدگاه دهیاران، تغییرات چشمگیری در روستاها در شاخص های کیفیت ساخت و ساز و تثبیت و سند دار شدن املاک در روستا صورت گرفته و در زمینه شاخص های اداری انتظامی و خدمات آموزشی تغییرات اندکی مشاهده می شود. از دیدگاه خانوارهای ساکن روستا، در بررسی عملکرد دهیاران، بهسازی و مقاوم سازی مساکن و کیفیت خدمات عمومی روستا مثبت و مکانیابی خدمات و تاسیسات منفی بوده است.