مقاله ارزیابی عملکرد بیمارستان های آموزشی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از الگوی پابن- لاسو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۳۹۳ تا ۳۹۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عملکرد بیمارستان های آموزشی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از الگوی پابن- لاسو
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیمارستان ها
مقاله ارزیابی عملکرد
مقاله الگوی پابن- لاسو
مقاله درصد اشغال تخت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحدنیا سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: پرتوی شایان زینب
جناب آقای / سرکار خانم: باستانی تهرانی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عملکرد بیمارستان در بهره گیری از منابع را می توان با شاخص های مشخصی سنجید.(Pabon Lasso)  یک ارزیابی واقع بینانه از وضعیت کنونی و یک راهبرد جهت استفاده موثرتر از خدمات بهداشتی درمانی فراهم می کند. مطالعه حاضر از نوع توصیفی بوده و به صورت مقطعی و گذشته نگر به منظور ارزیابی عملکرد بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از الگوی پابن- لاسو در ۸ بیمارستان در سال ۹۱ انجام گرفت. داده ها با استفاده از فرم فعالیت ماهانه بیمارستان و مراجعه به معاونت درمان دانشگاه جمع آوری شد و سپس با استفاده از نرم افزار آماریexcel تحلیل و در نهایت با استفاده از سه شاخص درصد اشغال تخت، میزان گردش تخت و متوسط مدت اقامت بیمار، نمودار کارایی پابن لاسو ترسیم گردید. از مجموع ۸ مرکز مورد مطالعه، ۴ مرکز (۵۰ درصد) در ناحیه چهارم، ۱ مرکز (۱۲٫۵۰ درصد) در ناحیه سوم، ۳ مرکز (۳۷٫۵۰) در ناحیه دوم قرار گرفتند اما در ناحیه اول هیچ بیمارستانی قرار نگرفت. پیشنهاد می شود به منظور افزایش بهره برداری از منابع بیمارستانی و جلوگیری از اتلاف منابع، شاخص های مهم عملکردی بیمارستان به طور مستمر استخراج و به منظور بهبود کارایی و عملکرد با سایر بیمارستان ها مقایسه گردد.