مقاله ارزیابی عملکرد بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از مدل پابن لاسو (۹۰-۱۳۸۵) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) از صفحه ۵۳ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عملکرد بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از مدل پابن لاسو (۹۰-۱۳۸۵)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیمارستان
مقاله ارزیابی عملکرد
مقاله پابن لاسو
مقاله کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی متین بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی ستار
جناب آقای / سرکار خانم: صوفی مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی کریانی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: ارزیابی عملکرد بیمارستان نقش مهمی در بهبود کمی و کیفی خدمات ارایه شده دارد. هدف این مطالعه ارزیابی عملکرد بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از مدل Pabon Lasso در سال های ۱۳۸۵-۹۰ می باشد.
روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی – تحلیلی انجام شد و عملکرد ۶ بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه طی دوره زمانی ۱۳۸۵-۹۰ با مدل پابن لاسو ارزیابی شد. در این مدل از سه شاخص نرخ چرخش تخت، درصد اشغال تخت و متوسط طول مدت بستری به صورت همزمان استفاده می شود. داده ها با استفاده از یک چک لیست استاندارد جمع آوری شد. جهت تحلیل داده ها و ترسیم نمودار پابن لاسو از نرم افزار Excel استفاده گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که یکی از بیمارستان های مورد مطالعه درصد اشغال تخت بالا و نرخ چرخش تخت پایین، دو بیمارستان درصد اشغال تخت پایین و نرخ چرخش تخت بالا، یک بیمارستان دارای درصد اشغال تخت بالا و نرخ چرخش تخت بالا و دو بیمارستان درصد اشغال تخت بالا و نرخ چرخش تخت پایین دارند.
نتیجه گیری: در حدود ۸۵ درصد از بیمارستان ها در شاخص درصد اشغال تخت یا نرخ چرخش تخت و یا هردو دارای عملکرد نامناسب هستند. دلایل این عملکرد پایین باید مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. همچنین می توان بر اساس ویژگی های بیمارستان ها، از استراتژی های مناسب برای بهبود عملکرد و افزایش کارایی منابع استفاده کرد.