مقاله ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید بهشتی قم بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM ( (European Foundation for Quality Management که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۷۹ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید بهشتی قم بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM ( (European Foundation for Quality Management
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خود آزمایی
مقاله خود پندار
مقاله سازمان و مدیریت
مقاله ای اف کیو ام
مقاله تعالی سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرهام محمود
جناب آقای / سرکار خانم: فتوحی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: جندقی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: علیپور ندوشن خدیجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ارزیابی عملکرد، ابزار مهمی جهت اندازه گیری میزان دستیابی سازمان به اهداف کیفی و دستیابی به تعالی عملکرد است. از بین الگوهای تعالی سازمانی که در حال حاضر برای ارزیابی کیفیت خدمات در بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرد، الگوی تعالی سازمانی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) با استقبال بیشتری روبه‎رو شده است. این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید بهشتی قم بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM و شناسایی نقاط قوت و نقاط نیازمند بهبود صورت گرفت.
روش بررسی: این پژوهش به روش توصیفی – مقطعی در تابستان سال ۱۳۹۰ انجام شد. ابزار گردآوری، پرسشنامه استاندارد خودارزیابی بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQMبود. جامعه پژوهش مدیران ستادی بیمارستان بودند که از طریق سرشماری انتخاب شدند. داده ها در قالب معیارهای ۹ گانه مدل EFQM جمع آوری و با استفاده از آزمون های توصیفی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: امتیازات بر اساس معیارهای ۹ گانه مدلEFQM ، بدین ترتیب رهبری ۴۸٫۴%، خط مشی و استراتژی ۴۴٫۹%، کارکنان ۴۸٫۶%، منابع و مشارکت ها ۴۹٫۵%، فرآیندها ۴۶٫۴%، نتایج مشتری ۴۲٫۱%، نتایج کارکنان ۳۸٫۶%، نتایج جامعه ۴۴%، نتایج کلیدی عملکرد ۴۲٫۴% به دست آمد.
بیشترین و کمترین امتیاز به ترتیب مربوط به معیار منابع و شرکا و نتایج کارکنان بود. مجموع امتیازات بیمارستان ۴۴۷ از ۱۰۰۰ محاسبه شد.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه روند ارزیابی در بیمارستان های هیات امنایی، علاوه بر استانداردهای اعتباربخشی، استفاده از مدل EFQM نیز می باشد، لذا در این پژوهش نقاط قوت و ضعف با استفاده از این مدل شناسایی و توصیه هایی به بیمارستان ارائه گردید.