مقاله ارزیابی عملکرد بخش اورژانس بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال ۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از صفحه ۱۵۹ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عملکرد بخش اورژانس بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال ۹۰
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اورژانس
مقاله ارزیابی عملکرد
مقاله بیمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وحیدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: ارزمانی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: جفاکش مقدم آسیه
جناب آقای / سرکار خانم: وحیدی مژده
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کیفیت ارائه خدمات در ارزشیابی بیمارستان ها مهم است و برای ارزیابی دقیق و کارا نیاز به «استاندارد» است تا با مقایسه کمی و کیفی کار با استانداردها بتوان از چگونگی شرایط موجود، مطلع و برای رفع مشکلات آن اقدام کرد. با توجه به اینکه ارتقا کیفیت ارائه خدمات در بخش فوریت ها به شناخت صحیح وضع موجود و بررسی مشکلات این بخش نیاز دارد، هدف این مطالعه بررسی عملکرد بخش اورژانس بیمارستانها می باشد.
مواد و روش کار: این مطالعه بصورت توصیفی-مقطعی در سال ۹۰ به بررسی ۶ شاخص مرتبط با اورژانس در زمینه های نیروی انسانی، مسائل ساختاری، تجهیزات پزشکی و مصرفی و داروئی، تجهیزات غیر پزشکی و ایمنی، ارائه سایر خدمات پزشکی در کلیه بیمارستانهای سطح استان با استفاده از چک لیست ارزشیابی استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخته و داده ها بوسیله نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و آزمون های تی یک نمونه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
یافته ها: در بین بیمارستان های مورد مطالعه از امتیاز نهایی ۱۸۰۱، بیمارستان A امتیاز ۱۵۵۲، بیمارستان B امتیاز ۱۴۶۳، بیمارستان C امتیاز ۱۴۴۰، بیمارستان D امتیاز ۱۳۹۴، بیمارستان E امتیاز ۱۴۲۰، بیمارستان F امتیاز ۱۴۴۹ را بدست آوردند و با توجه به امتیاز مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اورژانس بیمارستان A درجه یک و سایر اورژانس های بیمارستانی استان درجه دو را کسب کردند.
نتیجه گیری: شرایط اورژانس های بیمارستانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گر چه با توجه به امتیاز نهایی چک لیست های استاندارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در درجه یک و دو قرار گرفتند اما در مواردی نیاز به اصلاحات و ارتقا احساس می شود.