مقاله ارزیابی عملکرد اداره مخابرات شهرستان آباده بر اساس رضایت ارباب رجوع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۱۴۵ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عملکرد اداره مخابرات شهرستان آباده بر اساس رضایت ارباب رجوع
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی عملکرد
مقاله رضایت مشتری
مقاله اداره مخابرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطافر علی
جناب آقای / سرکار خانم: امری الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر تلاش شده است تا عملکرد اداره مخابرات شهرستان آباده را بر اساس رضایت ارباب رجوع مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهد.
این پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی صورت پذیرفته و روش تحقیق، توصیفی پیمایشی و از شاخه میدانی بوده است. جامعه آماری شامل ۲۵ نفر از مدیران، کارشناسان و ۷۵ نفر از پرسنل اداره مخابرات آباده و ۲۰۰ نفر ارباب رجوع آن اداره می باشد و با توجه به کوچک بودن جامعه آماری، تمام افراد این دو گروه (مدیران و کارشناسان) به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی پرسشنامه با توجه به متون داخلی شرکت و مساعدت اساتید راهنما و مشاور مورد تایید قرار گرفت. و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها از آما توصیفی ر استنباطی استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که F مشاهده شده در خصوص مولفه های درون داد، میان داد (فرآیند)، برون داد، بازخورد و تعاملات محیطی در سطح P£۰٫۰۵ معنادار نبوده و میزان رضایت ارباب رجوع از مولفه های ۵ گانه عملکرد یکسان بوده است.
در مجموع با توجه به اختلاف نظرات ارباب رجوع و دفعات مراجعه آنها به اداره مخابرات و مدرک تحصیلی آنها، میزان رضایت مراجعین از عملکرد هر یک از مولفه های ۵ گانه سیستمی اداره مخابرات بالاتر از سطح متوسط بوده است. همچنین براساس F مشاهده شده در خصوص مولفه های ۵ گانه در سطح P<0.01 معنادار بوده و بین نظرات ارباب رجوع، مدیران و کارمندان در مورد مولفه های عملکرد تفاوت وجود داشت و ارباب رجوع و مدیران کمتر از کارمندان از درون داد اداره رضایت داشتند.