مقاله ارزیابی عملکرد منابع انسانی بانک ها بر اساس روش های DEA و Fuzzy DEA که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۹ در نشریه مهندسی صنایع (دانشکده فنی دانشگاه تهران) از صفحه ۲۱۳ تا ۲۲۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عملکرد منابع انسانی بانک ها بر اساس روش های DEA و Fuzzy DEA
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رتبه بندی
مقاله تحلیل پوششی داده ها
مقاله DEA Fuzzy
مقاله ارزیابی عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادری سیدفرید
جناب آقای / سرکار خانم: آزاده محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: میرجلیلی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ علیشاهی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه نظام بانکداری کشور با توجه به موضوع پیوستن به سازمان تجارت جهانی با چالش های جدیدی همچون ورود بانک های خارجی، شروع به کار بانک های خصوصی و افزایش فعالیت های موسسه های مالی و اعتباری رو به روست، بنابراین بانک های کشور برای بقا و رقابت در این محیط پویا، نیاز دارند که به وضعیت منابع انسانی خود که از ارکان اصلی آنها است، توجه بیشتری کنند؛ چرا که عملکرد منابع انسانی هر سازمان است که می تواند باعث بقا و یا نابودی آن سازمان شود. بنابراین در این مقاله به بررسی عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد منابع انسانی پرداخته شده است و سپس با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) که از روش های متداول ارزیابی عملکرد در زمینه های مختلف است، کارآیی، رتبه، مقادیر مازاد شاخص های ورودی، مقادیر کمبود شاخص های خروجی و شاخص های بحرانی شعب بانک مورد مطالعه مشخص شده است. با توجه به این مطلب که بسیاری از شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان بر پایه داده های کیفی هستند، با استفاده از روش DEA Fuzzy عدم قطعیتی که در مورد شاخص های کیفی وجود دارد، در مدل وارد شده و سپس کارآیی و رتبه بندی شعب مشخص شده است. برای مقایسه نتایج رتبه بندی واحدها از دو روش DEA (قطعی) و) DEA Fuzzy فازی) از مقادیر همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که این مقادیر در مورد شعب بانک مورد مطالعه، حاکی از تصدیق و تعیین اعتبار نتایج روش) DEA قطعی) بر اساس روش DEA Fuzzy (فازی) است.
الگوهای ارائه شده در این مقاله، می تواند برای رتبه بندی، بررسی نقاط ضعف و قوت عملکرد منابع انسانی و ارائه راهکارهای بهینه در زمینه عملکرد منابع انسانی در همه شعب بانک ها مورد استفاده قرار گیرد.