مقاله ارزیابی عملکرد معلمان راهنما از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران بر اساس مدل جان وایلز و جوزف باندی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۸ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عملکرد معلمان راهنما از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران بر اساس مدل جان وایلز و جوزف باندی
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی عملکرد راهنمایان آموزشی
مقاله از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس ابتدایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی رمضانعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی عملکرد معلمان راهنما از دیدگاه مدیران و معلمان بر اساس مدل وایلز و باندی در مدارس تهران انجام شد، روش تحقیق زمینه یابی (پیمایشی) بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران و معلمان مناطق نوزده گانه شهر تهران به تعداد ۲۸۵۳۶ نفر تشکیل دادند. نمونه آماری با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه تعداد ۳۷۹ نفر برآورد گردید و به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته با ۴۲ گویه استفاده شد. پایایی سوال ها به روش محاسبه آلفای کرونباخ برابر با ۸۹% محاسبه گردید نتایج با استفاده از روش های آمار توصیفی چون جداول فراوانی، درصد میانگین و آزمون های t و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که عملکرد معلمان راهنما (راهنمایان آموزشی) از دیدگاه مدیران و معلمان در شش بعد بهسازی و آموزش، رشد حرفه ای، روابط انسانی، ارزشیابی، امور اداری و برنامه های درسی ضعیف می باشد.