مقاله ارزیابی عملکرد فرایند الکتروفنتون در حذف COD و رنگ راکتیو بلو ۱۹ از محلول آبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در سلامت و محیط ایران از صفحه ۴۳۳ تا ۴۴۴ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عملکرد فرایند الکتروفنتون در حذف COD و رنگ راکتیو بلو ۱۹ از محلول آبی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرایند الکتروفنتون
مقاله اکسیداسیون پیشرفته
مقاله رنگ Reactive Blue19
مقاله اختلاف پتانسیل الکتریکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملکوتیان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: محوی امیرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: رنگ های سنتتیک از آلاینده های متداول در فاضلاب های صنایع رنگرزی هستند. تخلیه این فاضلاب ها به درون آب های پذیرنده علاوه بر جنبه های زیباشناختی، ایجاد مشکلات جدی زیست محیطی و کاهش فعالیت فتوسنتز محیط های آبی می نماید. فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته الکتروشیمیایی از جمله فرایند الکتروفنتون بهره برداری ساده و قدرت بالایی در معدنی سازی آلاینده ها دارند. در این مطالعه، عوامل موثر برعملکرد این فرایند با هدف تعیین شرایط بهینه جهت حذف رنگ و COD از محلول آبی حاوی رنگ Reactive Blue 19 مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی: نمونه های سنتتیک حاوی رنگ Reactive Blue 19 با استفاده از پودر رنگ و آب مقطر دوبار تقطیر تهیه و به سلول پایلوت الکتروشیمیایی که دارای دو الکترود آند و کاتد ازجنس آهن و کربن بود منتقل گردید. با افزودن یون های Fe2+ به نمونه و برقراری اختلاف پتانسیل الکتریکی، فرایند الکتروفنتون آغاز گردید. پس از آن و در زمان های مشخص از سلول پایلوت الکتروشیمیایی نمونه برداری انجام و با اندازه گیری غلظت رنگ و میزان COD، کارایی فرایند بررسی گردید.
یافته ها: شرایط بهینه عملکرد فرایند الکتروفنتون در حذف رنگ و COD بر اساس نتایجی که حاصل شد شامل: اختلاف پتانسیل الکتریکی ۲۰v برای غلظت رنگ تا ۱۰۰ mg/L و اختلاف پتانسیل ۳۰v برای غلظت رنگ ۲۰۰mg/L به بالا، زمان واکنش۶۰ min ، غلظت ۰٫۵mg/L یون آهنII   pH ومناسب جهت بالاترین درصد حذف برابر ۴ به دست آمد. در این شرایط، حذف ۱۰۰% رنگ و%۹۵ COD حاصل شد.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده مشخص گردید که فرایند الکتروفنتون علاوه بر حذف رنگ، توانایی کاهش چشم گیر COD را دارد. براین اساس اختلاف پتانسیل الکتریکی، غلظت یون های آهن و زمان الکترولیز، پارامترهای موثر بر کارایی فرایند الکتروفنتون در حذف رنگ Reactive Blue19 هستند.