مقاله ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید رجایی قزوین بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۷۰ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید رجایی قزوین بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی عملکرد
مقاله الگوی تعالی سازمانی
مقاله EFQM
مقاله بیمارستان شهید رجایی قزوین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولی قزوینی سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: شاه بهرامی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: نظری یاسر
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی فردین
جناب آقای / سرکار خانم: کلهر روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سازمان ها برای حرکت به سمت تعالی، ناگزیر از استقرار سیستم های نوین مدیریتی هستند. از جمله فنونی که در دو دهه اخیر از اروپا آغاز شده و در عرصه مدیریت کشور موضوعیت یافته، مدل تعالی سازمانی EFQM است. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید رجایی قزوین بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM بود.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی به صورت مقطعی در سال ۱۳۸۹ در بیمارستان شهید رجایی قزوین انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد الگوی تعالی سازمانی EFQM بود که توسط کلیه مدیران مرکز تکمیل شد. روایی پرسشنامه بر اساس نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ آزمون شده که ۰٫۹۷ به دست آمد. یافته ها با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: بیمارستان مورد مطالعه در توانمندسازها در مجموع ۱۸۳٫۹۹ امتیاز از ۵۰۰ (۳۶٫۸۸ درصد از امتیاز مطلوب) را کسب کرد. در نتایج در مجموع ۱۸۳٫۷۱ امتیاز از ۵۰۰ 36.75) درصد از امتیاز مطلوب) را کسب کرده و در کل، ۳۶۶٫۷ امتیاز از ۱۰۰۰ امتیاز موجود در الگو را برای ارزیابی عملکرد، در سال ۱۳۸۹ کسب نموده است.
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد که این بیمارستان از نظر معیارهای الگوی سرآمدی در وضعیت متوسطی قرار دارد. داشتن دیدگاه سیستماتیک قوی، توجه به مدیریت مبتنی بر فرآیندهای سازمانی و نتیجه گرایی، استفاده از این مدل، برای بیمارستان های ایرانی که معمولا در این حوزه ها با مشکلات جدی روبرو هستند بسیار آموزنده و اجرایی است.