مقاله ارزیابی صفات مورفولوژیک و پروتئین گیاه پرکو در واکنش به سطوح نیتروژن و تعداد چین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۲۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی صفات مورفولوژیک و پروتئین گیاه پرکو در واکنش به سطوح نیتروژن و تعداد چین
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرکو
مقاله براسیکای علوفه ای
مقاله نیتروژن
مقاله چین
مقاله عملکرد کمی و کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی شعاع مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: کاشانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدی قربان
جناب آقای / سرکار خانم: پاک نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: نصری رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت ارزیابی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تعداد چین بر عملکرد کمی و کیفی گیاه پرکو (Perko PVH) آزمایشی به صورت کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار در سال ۱۳۸۹-۹۰ در مزرعه آموزشی – پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به اجراء در آمد. فاکتورهای مورد بررسی شامل سطوح مختلف نیتروژن با چهار سطح (۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ و ۲۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار) در کرت های اصلی و تعداد چین با دو سطح (۱ چین و ۲ چین) در کرت های فرعی بود. صفات مورد بررسی شامل ارتفاع بوته، عملکرد علوفه سبز، وزن خشک کل، درصد پروتئین و عملکرد پروتئین بود. نتایج نشان داد که بین سطوح مختلف نیتروژن در صفات ارتفاع بوته، عملکرد علوفه سبز، وزن خشک کل، درصد پروتئین و عملکرد پروتئین در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود. همچنین نتایج حاکی از معنی داری صفات مورد بررسی بین سطوح مختلف تعداد چین بود. بیشترین وزن خشک کل مربوط به سطوح ۲۰۰ و ۲۵۰ کیلوگرم نیتروژن، به ترتیب با ۷٫۰۷ و ۶٫۹۷ تن در هکتار بود به طوری که این سطوح در یک گروه آماری قرار گرفتند. بیشترین درصد پروتئین نیز مربوط به سطح ۲۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار با ۲۴٫۶۷ درصد بود.