مقاله ارزیابی صفات مرفولوژیک مرتبط با خوابیدگی بوته در ارقام بومی و اصلاح شده برنج (.Oryza sativa L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات غلات از صفحه ۱۸۱ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: ارزیابی صفات مرفولوژیک مرتبط با خوابیدگی بوته در ارقام بومی و اصلاح شده برنج (.Oryza sativa L)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله شاخص خوابیدگی
مقاله گشتاور خمشی
مقاله مقاومت به شکستگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برومند مریم
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهانی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اعلمی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خوابیدگی بوته یکی از مشکلات عمده در زراعت برنج است که بسته به زمان وقوع می تواند تا ۵۰ درصد کاهش عملکرد محصول را به دنبال داشته است. شناسایی صفات موثر در مقاومت به خوابیدگی بوته در ژنوتیپ های مقاوم، می تواند در برنامه ریزی بهتر برای روش های مقابله و کاهش خسارت ناشی از خوابیدگی استفاده شود. این آزمایش به منظور ارزیابی صفات مرفولوژیک مرتبط با خوابیدگی بوته در ارقام بومی و اصلاح شده برنج، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در موسسه تحقیقات برنج کشور رشت در سال ۱۳۹۱ اجرا شد. ارقام برنج مورد آزمایش شامل سه رقم بومی (هاشمی، سنگ جو و علی کاظمی) و سه رقم اصلاح شده (کادوس، خزر و گوهر) بودند. با توجه به نتایج ضرایب همبستگی، همبستگی مثبت و معنی داری بین ضخامت میانگره سوم با مقاومت به شکستگی میانگره سوم (r=0.914**) و ضخامت میانگره چهارم با مقاومت به شکستگی میانگره چهارم (r=0.84**) و ضخامت میانگره سوم و چهارم با مقاومت فشاری بوته (به ترتیب r=0.935** و **0.926=r) وجود داشت. همچنین، این همبستگی مثبت و معنی دار بین نسبت وزن تر به طول میانگره با مقاومت به شکستگی در میانگره سوم (**۰٫۹۳۷=r) و مقاومت فشاری بوته (**۰٫۸۷۰=r)، نسبت وزن تر به طول میانگره با مقاومت به شکستگی در میانگره چهارم (r=0.922**) و مقاومت فشاری بوته (r=0.835**) مشاهده شد. نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد که تنها صفت ضخامت میانگره روی مقاومت فشاری بوته اثر معنی داری داشت که به تنهایی ۸۳ درصد از تغییرات را توجیه کرد. در مرحله بعد با در نظر گرفتن مقاومت به شکستگی میانگره به عنوان متغیر وابسته و سایر صفات مورفولوژیک به عنوان متغیرهای مستقل و انجام تجزیه رگرسیون گام به گام، دو صفت نسبت وزن تر به طول میانگره و وزن خشک به طول میانگره در مدل رگرسیونی باقی ماندند که با نتایج حاصل از ضرایب همبستگی مطابقت داشت. به نظر می رسد که صفات ضخامت و نسبت وزن به طول میانگره اهمیت زیادی در مقاومت به خوابیدگی برنج دارند و می توانند به عنوان شاخص های غیر مستقیم جهت انتخاب ارقام با مقاومت بالا به خوابیدگی در نظر گرفته شوند.