مقاله ارزیابی شاخص های مورفوفیزیولوژیک ارقام چغندرقند پاییزه تحت شرایط تنش یخ زدگی در مرحله گیاهچه ای Evaluation of Morpho-physiological indices in autumn sugar beet (Beta vulgaris L.) cultiv freezing stress at seedling stage که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله چغندرقند از صفحه ۱۵ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: ارزیابی شاخص های مورفوفیزیولوژیک ارقام چغندرقند پاییزه تحت شرایط تنش یخ زدگی در مرحله گیاهچه ای Evaluation of Morpho-physiological indices in autumn sugar beet (Beta vulgaris L.) cultiv freezing stress at seedling stage
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش یخ زدگی
مقاله چغندرقند پاییزه
مقاله شاخص های مورفوفیزیولوژیک
مقاله گیاهچه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظامی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دشتی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: مهرآبادی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عیشی رضایی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی هفت رقم چغندرقند PP8, Jolge] و SBSI1 (ارقام داخلی)،Suprema ,palma ,monotunno ,Giada  (ارقام خارجی)[ تحت شرایط تنش یخ زدگی در محیط کنترل شده، تحقیقی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت آزمایش فاکتوریل بر مبنای طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد و گیاهان در مرحله گیاهچه ای در معرض دماهای یخ زدگی (صفر، ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶ و ۱۸ درجه سانتی گراد زیر صفر) قرار گرفتند. سپس شاخص های درصد نشت الکترولیت ها، فلورسانس اولیه برگ خو گرفته به روشنایی (Fs)، فلورسانس حداکثر برگ خو گرفته به روشنایی (Fms)، فلورسانس متغیر (DF) و کارآیی فتوشیمیایی فتوسیستم (DF/Fms) II، میزان فتوسنتز خالص، تعداد و سطح برگ، طول و قطر ریشه چه و درصد بقاء مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند رقمMonotunno به ترتیب با میانگین ۸۸ درصد بقا و ۲۶ درصد نشت الکترولیت نسبت به سایر ارقام برتری دارد. حداقل و حداکثر دمای ۵۰ درصد کشندگی بر اساس درصد بقا (LT50su) به ترتیب به میزان ۱۶٫۹- و ۱۵٫۲- درجه سانتی گراد و نیز بیشترین و کمترین مقدار کارآیی فتوشیمیایی فتوسیستم II، به ترتیب با میانگین ۰٫۷ و ۰٫۵۹ در ارقام Monotunno و SBSI1 مشاهده گردید. نتایج هم چنین نشان دادند که بین درصد نشت الکترولیت ها و درصد بقا (r=-0.65***) و نیز صفات مرتبط با بازیافت گیاه همبستگی منفی و معنی داری (p£۰٫۰۰۱) وجود دارد. در حالی که همبستگی درصد بقا با تعداد برگ (r=0.88***) و طول ریشه (r=0.87***) مثبت و معنی دار بود. وجود همبستگی مثبت و معنی دار (r=0.97***) بین درصد بقا با نسبت DF/Fms و نیز همبستگی منفی و معنی دار نسبت DF/Fms با LT50su (r=0.85) و دمای ۵۰ درصد کشندگی بر اساس نشت الکترولیت ها (LT50el) (r=0.84***)نشان داد ارقامی که درصد نشت الکترولیت کمتر و بقاء بالاتری پس از دوره بازیافت دارند دارای نسبت DF/Fms بیشتری هستند. نتایج هم چنین نشان دادند که در ارقام متحمل به یخ زدگی، با کاهش درصد نشت الکترولیت ها،LT50su و LT50el به طور معنی داری کاهش یافته و بین این دو شاخص نیز همبستگی مثبت و معنی داری (r=0.75*) وجود دارد.