مقاله ارزیابی شاخص های توسعه پایدار در استان کرمانشاه با استفاده از تحلیل رگرسیونی و تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای از صفحه ۸۳ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: ارزیابی شاخص های توسعه پایدار در استان کرمانشاه با استفاده از تحلیل رگرسیونی و تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه پایدار
مقاله تحلیل سلسله مراتبی فازی
مقاله استان کرمانشاه
مقاله تحلیل رگرسیونی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امانپور سعید
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عدالت اجتماعی همراه با مدیریت نحوه مناسبات انسان با محیط خود و منابع در دسترس، دغدغه اصلی در فرایند رسیدن به توسعه در معنی متعالی آن یعنی توسعه پایدار است. جامعیت و تعادل در برخورداری از شاخص های توسعه پایدار و آگاهی از روند پراکنش این شاخص ها امری است که امروزه در کشورهای در حال توسعه و به تبع آن در کشور ما، به علت وجود نابرابری های موجود در میان مناطق در جهت دستیابی به توسعه متوازن به عنوان ویژگی بارز توسعه پایدار امری ضروری می باشد. در پژوهش حاضر که به شیوه «توصیفی – تحلیلی» به انجام رسیده، سعی شده نمای پایداری در روند توسعه با ارزیابی حدود ۴۰ شاخص از شاخص های فرعی توسعه در جهت ارزیابی میزان پایداری آن در قالب شاخص های کلی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، درمانی، ارتباطی و تجهیزات شهری در شهرستان های استان کرمانشاه نشان داده شود. در این راستا دو هدف آگاهی از وضعیت پراکنش شاخص های توسعه منتخب با توجه به داده های آماری شهرستان های استان کرمانشاه با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) و میزان تاثیر شاخص های منتخب در توسعه پایدار استان با استفاده از مدل تحلیل رگرسیونی در محیط نرم افزار (SPSS) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد اولا وضعیت پراکنش شاخص های اقتصادی از میان شاخص های منتخب در میان شهرستان های استان دارای وضعیتی نابرابر است و ثانیا رابطه عمیقی بین شاخص های منتخب برای ارزیابی توسعه پایدار در استان و پایداری توسعه استان وجود دارد.