مقاله ارزیابی شاخص های تحمل و حساسیت به تنش خشکی و رابطه آن ها با عملکرد دانه در ژنوتیپ های پیشرفته گندم در منطقه اردبیل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: ارزیابی شاخص های تحمل و حساسیت به تنش خشکی و رابطه آن ها با عملکرد دانه در ژنوتیپ های پیشرفته گندم در منطقه اردبیل
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکی
مقاله حساسیت به تنش
مقاله ژنوتیپ های گندم
مقاله شاخص تحمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذکاوتی اصل بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: اجلی جلیل
جناب آقای / سرکار خانم: مهرپویان مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی شاخص های تحمل و حساسیت به تنش خشکی و رابطه آن ها با عملکرد ژنوتیپ های مختلف گندم تحت شرایط نرمال و تنش رطوبتی بعد از مرحله گلدهی این آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل در سال زراعی ۸۸ – ۸۷ اجرا گردید. ده ژنوتیپ گندم تهیه شده از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل دارای تیپ رشد زمستانه و بینابین در دو آزمایش جداگانه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. بالاترین و پایین ترین عملکرد دانه (۶۰۹۳٫۳ و ۴۸۱۹٫۴ کیلوگرم در هکتار) به ترتیب در شرایط نرمال و تنش رطوبتی به دست آمد. کمترین مقدار شاخص حساسیت به تنش متعلق به ژنوتیپ شماره ۷ بود و به دنبال آن ژنوتیپ های شماره ۶ و ۱۰ قرار گرفتند. همبستگی منفی و معنی دار بین SSI با پتانسیل عملکرد تنش و منفی با پتانسیل عملکرد نرمال وجود داشت. ژنوتیپ شماره ۶ به همراه ژنوتیپ شماره ۱۰ بالاترین شاخص تحمل به تنش رطوبتی را داشتند. بین این شاخص با پتانسیل عملکرد نرمال و تنش همبستگی مثبت و معنی دار بود. هم چنین رابطه بین SSI با STI منفی بود. با توجه به نتایج به دست آمده، STI،MP  و GMP شاخص های مناسبی جهت گزینش ژنوتیپ های مقاوم به تنش خشکی بودند.